Collegebesluitenlijst 17 maart 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:                
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

                                

Afwezig:                   
--

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 maart 2015

 

 

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 10 maart 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Jaarverslag Veiligheid 2014.
Besluit - Het college besluit:

 1. het Jaarverslag Veiligheid 2014 vast te stellen;
 2. het Jaarverslag Veiligheid 2014 ter kennisgeving door te geleiden naar de gemeenteraad.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Koningsdag 2015, 2016 en 2017 en Plantenmarkt op 9 mei 2015 en in mei 2016 en 2017.
Besluit - Burgemeester en burgemeester en wethouders, verlenen ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, aan de Stichting Feestweek Laren:

 1. vergunning voor het organiseren van het evenement Koningsdag 2015, 2016 en 2017 op grond van Artikel 2:25 en Artikel 1:7 van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2010 en op grond van het evenementenbeleid Laren;
 2. ontheffing op grond van Artikel 35 Drank en horecawet ten behoeve van activiteiten op Koningsdag op 27 april 2015 en de Koningsdagen in 2016 en 2017;
 3. het organiseren van een plantenmarkt op 9 mei 2015 en in de maand mei in 2016 en 2017.

Onderwerp: Aanvraag Koningsdag 2015 Loetje Laren.
Burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, aan Loetje Laren:

 1. Vergunning op grond van artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening Laren 2010 en het evenementenbeleid Laren voor het het organiseren van activiteiten in het kader van Koningsdag 2015 op 27 april 2015 op Plein 1945
 2. Ontheffing op grond van artikel 35 Drank en Horecawet voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken.

Onderwerp: Bezuiniging op subsidies per 1 januari 2016.
Besluit - Het college besluit:

 1. de meerjarige subsidie van de in bijlage 1 bij dit voorstel toegevoegde organisaties met ingang van 1 januari 2016 te beëindigen, te verminderen, dan wel voort te zetten;
 2. per organisatie in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals opgenomen in bijlage 1.
 3. in aanvulling op het bestaande subsidiebeleid vanaf 2016 uitgaan van een een subsidie van € 28,08 per actief spelend Larens lid van muziekverenigingen met een maximum van € 850,- per jaar en daarnaast van een vast bedrag van € 450,- per jaar voor Vier het Leven, Alzheimer Ned. afd. Gooi e.o. en de Parkinsonvereniging.
 4. Akkoord te gaan met de verkenning van een tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst met Versa mbt ruimte in het Raadhuis.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Verkoop gedeeltelijk perceel grond gelegen nabij Zijtak 27.
Besluit - Het college besluit:

 1. Tot het overdragen van het gedeeltelijk perceel sectie G.nr. 684, circa 95 m2 groot tegen een prijs van € 15.000,- kosten koper.
 2. De opbrengst van € 15.000,- te verantwoorden op bouwgrondexploitatie algemeen 683001, opbrengst grondverkopen 833100. De verkoopkosten van €1.200,- te verantwoorden op kostenplaats verkeersmaatregelen 621101,kostensoort 634403 straatmeubilair.

Onderwerp: Bezwaar tegen de weigering tot het opleggen van een bouwstop op het perceel Hoefloo 20 a.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie van de bezwaarschriften en het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren.

Onderwerp: Huurovereenkomst in gebruik nemen van grond ten behoeve van plaatsing draaimolen op Plein 1945.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met verhuur van grond op Plein 1945 voor het plaatsen van een draaimolen en hiertoe een huurovereenkomst aan te gaan met de Stichting Feestweek Laren NH.

Onderwerp: Start aanbesteding reconstructiewerken jaarschijf 2014.
Besluit - Het college besluit:

 1. Instemmen met het starten van de aanbesteding met de bestekken voor de werken Klaaskampen/Molenaar, Tabakspaadje, Jan Hamdorfflaan en Wally Moesweg
 2. het voor deze werken gereserveerde krediet minus het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet aanwenden (nog aan te wenden: totaal € 833.000,-, te weten € 641.768,- van de jaarschijf van 2014 en € 191.232,-van de jaarschijf van 2015
 3. een aanvullende krediet van € 56.000,- beschikbaar stellen van de jaarschijf van 2015 in verband met dekkingsafspraken tot 80 % van de externe directieraming.
 4. op de in het achterliggende voorstel genoemde ramingsbedragen op grond van artikel 55, lid 1, van de Gemeentewet in samenhang met de belangen, zoals genoemd in artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen en op te heffen zodra de gunning definitief is.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Monitor, werkplan en financiën sociaal domein.
Besluit - Het college besluit de inhoudelijke monitor, het werkplan en de financiële raadsinformatiebrieven ter informatie voor te leggen aan de raad.

 

Rondvraag / Actiepunt

--