Collegebesluitenlijst 17 februari 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:                
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

                              

Afwezig:                  
--

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 februari 2015

 

 

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 17 februari 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.Kop 2

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Overheveling budgetten 2014 naar 2015.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen het benodigde budget van € 353.909 in 2015 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve waaraan het rekeningresultaat 2014 wordt toegevoegd

Onderwerp: Evenement "Walking Wine Taste" op zaterdag 29 augustus 2015.
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft vergunning te verlenen voor het organiseren en laten plaatsvinden van het evenement "Walking Wine Taste" op zaterdag, 29 augustus 2015 van 13.00 tot 18.00 uur.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma GRP 2015 Laren.
Besluit - Het college besluit:

 1. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma GRP 2015 Laren;
 2. Akkoord te gaan met het aanwenden van de benodigde middelen voor de realisatie van dit programma;
 3. Het Uitvoeringsprogramma GRP 2015 Laren ter kennisname aan de commissie R&I aanbieden.

Onderwerp: Overdracht perceel grond gelegen nabij Blaricummertollaan 8
Besluit - Het college besluit medewerking te verlenen tot het inschrijven van een akte in de openbare registers van het Kadaster.

Onderwerp: Bezwaar inzake wegslepen auto de heer M. te Bussum, Plein 1945 Laren.
Besluit - Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren, met inachtneming van het volgende:

 1. de wegsleepdag maandag 25 augustus 2014 betreft en niet vrijdag 25 augustus 2014;
 2. niet alleen de "1e wijziging wegsleepverordening gemeente Laren 2009" van toepassing is, maar ook de "Wegsleepverordening gemeente Laren 2009";
 3. voor de wettelijke grondslag van het besluit wordt verwezen naar artikel 24 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (feitnummer R397(f)) in plaats van naar "geslotenverklaring (bord C1)".

Onderwerp: Bezwaar inzake wegslepen auto de heer D. te Laren, Plein 1945 Laren.
Besluit - Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren, met inachtneming van het volgende:

 1. de wegsleepdag maandag 25 augustus 2014 betreft en niet vrijdag 25 augustus 2014;
 2. niet alleen de “1e wijziging wegsleepverordening gemeente Laren 2009” van toepassing is, maar ook de “Wegsleepverordening gemeente Laren 2009”;
 3. voor de wettelijke grondslag van het besluit wordt verwezen naar artikel 24 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (feitnummer R397(f)) in plaats van naar “geslotenverklaring (bord C1)”.

Onderwerp: Bezwaar inzake wegslepen auto de heer G. te Amsterdam, Plein 1945 Laren.
Besluit - Het college besluit het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren en in afwijking van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, gezien de bijzondere situatie, het bezwaarschrift gegrond te verklaren, hetgeen neerkomt op volledige terugbetaling van de reeds betaalde (wegsleep)kosten.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Woonhuisaanpassingen Wmo 2015.
Besluit - Het college besluit:

 1. In te stemmen met het inkoopdocument met bijlagen voor de levering van Wmo Woningaanpassingen.
 2. De programma manager sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek, of de door hem aangewezen manager contractbeheer, te machtigen/volmacht te verlenen het inkooptraject conform het betreffende inkoopdocument uit te voeren, inclusief de gunning en contractering.
 3. Akkoord te gaan met het regionaal beleggen van het contractbeheer Woningaanpassingen.
 4. Kennis te nemen van de adviezen van de regionale Wmo raden en de reactie van de werkgroep hierop.
 5. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het inkoopdocument met bijlagen totdat de inkoopprocedure van start gaat.

Onderwerp: Informatiebrief Regionaal Bureau Leerlingzaken.
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de informatiebrief Regionaal Bureau Leerlingzaken;
 2. de informatiebrief Regionaal Bureau Leerlingzaken ter kennisneming te sturen aan de raad.

 

Rondvraag / Actiepunt