Collegebesluitenlijst 16 juni 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:                
de heer T.W. Smit, loco-burgemeester/wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

 

Afwezig:                 
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 juni 2015

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 9 juni 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Inhoudelijke notitie inzake inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de notitie inkoopsamenwerking in de Gooi en Vechtstreek en de daarin voorgestelde vorm van matrixsamenwerking, bijbehorende structuur en besluitvorming.

Onderwerp: Organiseren van circusvoorstellingen door Magic Circus op het Plein 1945.
Besluit - Burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2010, vergunning voor het evenement Magic Circus op maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 oktober 2015 op Plein 1945 Laren

 

Rondvraag / Actiepunt

--