Collegebesluitenlijst 15 december 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G.H. Veerman, loco-secretaris

Afwezig:
mevrouw B.L.T. Coppens - van Nunen, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
22 december 2015                                                                      

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 8 december 2015
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Nota geluidbeleid verlengen
Besluit - Het college besluit om per 1 januari 2016 de huidige Nota Geluidbeleid onverkort van toepassing te verklaren op voorkomende gevallen.

Onderwerp: Verstrekken van persoonsgegevens aan de brandweer Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. het  adressenbestand GBA beschikbaar te stellen van de inwoners van 18-40 jaar voor een brief van de burgemeester ten behoeve van het werven van vrijwilligers voor de brandweer.
 2. de inhoud van de brief ter afstemming voor te leggen aan het college.  

Onderwerp: Transitieplan stichting Goois Natuurreservaat
Besluit - Het college besluit:

 1. de raad voor te stellen in te stemmen met het transitieplan Goois Natuurreservaat en met hierover een zienswijze bij het Algemeen Bestuur in te dienen.
 2. gedurende een jaar extra bij te dragen aan de GNR (ter hoogte van € 1,- per inwoner) en deze bijdrage nog twee jaar voort te zetten als aantoonbaar voortgang is geboekt in de transitie.

Onderwerp: Regionale samenwerkingsagenda 2016-2018
Besluit - Het college besluit de meningen en gevoelens van de commissie te peilen over de regionale samenwerkingsagenda 2016-2018 ter voorbereiding op de besluitvorming over de regionale samenwerkingsagenda in februari 2016.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Rapportage Vennootschapsbelasting
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van de rapportage vennootschapsbelasting en toelichting voorstel.

Onderwerp: Oninbaar verklaren van de dubieuze debiteuren
Besluit - Het college besluit:

 1. de in de bijlage vermelde vorderingen met een totaalbedrag van € 206.508,10 oninbaar te verklaren.
 2. het oninbaar bedrag ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren af te boeken

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Crailo Oefencentrum Veiligheidsregio
Besluit - Het college besluit:

 1. instemmen met de Inspraak en vooroverlegnota en het aangepaste ontwerpbestemmingsplan Crailo Oefencentrum Veiligheidsregio.
 2. de mening en gevoelens peilen van de commissie R&I op de Inspraak- en vooroverlegnota en het ontwerpbestemmingsplan.

Onderwerp: Principeverzoek wijziging bestemmingsplan Rijksweg-West 24
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het principeverzoek
 2. de mening en gevoelens van de commissie R&I te peilen ten aanzien van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen conform artikel 39 RvO van de gemeenteraad
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen en deze aan de steller te doen toekomen.

Onderwerp: Aanvraag vergunning voor het gewijzigd uitvoeren van de onherroepelijke bouwvergunning voor het realiseren van een woongebouw met 5 appartementen aan de Hoefloo 20a
Besluit - Het college besluit dat de aanvraag voor het gewijzigd uitvoeren van het bouwplan aan de Hoefloo 20a te Laren voldoet aan de wettelijke eisen en de omgevingsvergunning wordt verleend.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Nieuw contract Jeugdsportfonds|
Besluit - Het college besluit

 1. te blijven participeren binnen het Jeugdsportfonds;
 2. een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan met een opzeggingstermijn van één jaar;
 3. de regeling op te vatten als een open einde regeling, dus zonder subsidieplafond, als zijnde individuele voorzieningen voor jeugdigen (preventief welzijnsbeleid in het kader van het sociaal domein);
 4. de kosten ten laste te brengen van 668201 Individuele voorzieningen Natura Jeugd; 642300 Sociale verstrekkingen.

 

Rondvraag / Actiepunt
--