Collegebesluitenlijst 14 april 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:                
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

                                

Afwezig:                   
--

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van

21 april 2015

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 7 april 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Het dagelijks bestuur van Stichting Goois Natuur Reservaat (GNR) verzoekt de Raad van Laren om een eventuele zienswijze op de voorgestelde (concept)begroting 2016 en de (concept)jaarrekening 2014.
Besluit - Het college besluit:
De raad voor te stellen:

  1. In te stemmen met de Larense bijdragen zoals deze zijn opgenomen in de conceptbegroting 2016 van het GNR;
  2. In te stemmen met de zienswijze waarin een actieve houding van het GNR bestuur wordt gevraagd om risico's in exploitatie en –financiële- weerbaarheid van de organisatie op termijn te voorkomen.

Onderwerp: Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de heer L.C. van der Pols.
Besluit - Het college besluit de heer L.C. van der Pols te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: De Regio G&V verzoekt de Raad van Laren om een eventuele zienswijze op de voorgestelde begrotingswijzigingen 2015 alsmede de begroting 2016.
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met de voorliggende begrotingswijziging alsmede conceptbegroting 2016 van de GR Regio G&V.
  2. de raad voor te stellen van het afzien van het indienen van een zienswijze en de Regio te melden dat de gemeente Laren kan instemmen met de voorliggende begrotingswijzigingen 2015 en de ontwerpbegroting 2016.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bestemmingsplan Singer.
Besluit - Het college besluit:

  1. In te stemmen met het concept vaststellingsrapport bestemmingsplan Singer;
  2. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Singer gewijzigd vast te stellen met inachtneming van het concept vaststellingsrapport.

Onderwerp: Conceptbegroting 2016, begrotingswijziging 2015, voorlopige jaarcijfers 20154 en de kadernota van 2016 van de OFGV.
Besluit - Het college besluit:
De raad voor te stellen:

  1. In te stemmen met de Larense bijdragen zoals deze zijn opgenomen in de conceptbegroting 2016 van de OFGV en geen zienswijze in te dienen;
  2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2015 en geen zienswijze in te dienen.

Onderwerp: Ruimtelijk Kader Crailo.
Besluit - Het college besluit het “Ruimtelijk Kader Crailo” voor kennisgeving aan te nemen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

 

Rondvraag / Actiepunt

--