Collegebesluitenlijst 13 juli 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer T.W. Smit, loco-burgemeester/wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

 

Afwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op 11 augustus 2015                                                                    

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 7 juli 2015
Besluit - Besluitenlijst wordt conform vastgesteld

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Start formele inspraak buitenruimte rondom Singer
Besluit - Het college besluit:

  1. De formele inspraak van de buitenruimte rondom Singer te starten op basis van de bijgevoegde tekening
  2. In te stemmen met de overeenkomst met Singer over het gezamenlijk aanbesteden, financieren en uitvoeren van de buitenruimte
  3. De raad door middel van bijgevoegde memo te informeren over de stand van zaken

De burgemeester besluit wethouder Stam te machtigen de overeenkomst met Singer Laren te ondertekenen.

Onderwerp: Het voorontwerpbestemmingsplan Gooisch Crematorium Laren vrijgeven voor inspraak en vooroverleg.
Besluit - Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Gooisch Crematorium Laren en het voorontwerp vrij te geven voor inspraak en het plan aan te bieden aan de vooroverleg partners
  2. De commissie R&I via een commissievoorstel te informeren over het voorontwerp.
  3. Het voorontwerp ter kennisgeving aan te bieden aan de klankbordgroep van raadsleden voor bestemmingsplannen.

Onderwerp: Bestuursopdracht uitvoeringsprogramma vervanging en beheer openbare verlichting
Besluit - Het college besluit:

  1. Opdracht te geven aan de BEL Combinatie voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma vervanging en beheer openbare verlichting conform de bestuursopdracht.
  2. Hiervoor maximaal € 22.500 beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken uit kostenplaats 621004 openbare verlichting, 633100 aanpassen plannen.
  3. De portefeuillehouder opdracht te geven met Blaricum het gesprek aan te gaan over een meer evenredige verdeling van de kosten.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

 

Rondvraag / Actiepunt

--