Collegebesluitenlijst 13 januari 2015

Download als pdf

 

Aanwezig:  
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretari

 

Afwezig:
--
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 januari 2015

 

 

Portefeuille: Allen

 

 

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 6 januari 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Zienswijze Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit de zienswijze in conceptvorm, inclusief wensen voor het beleidsplan, voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Onderwerp: Benoemen onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand
Besluit - Mevrouw Thamara Magdalena Friderun de Wit te benoemen tot onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Laren voor de duur van haar dienstverband.

Onderwerp: Aanwijzen stembureau's
Besluit - Het college besluit de volgende stembureaus aan te wijzen:

 • Stembureau 1 : 't Brinkhuis, Brink 29, 1251 KT LAREN
 • Stembureau 2 : De Gooische school, Oud Blaricummerweg 21a, 1251 GV LAREN
 • Stembureau 3 : Johanneshove, Eemnesserweg 42, 1251 ND LAREN
 • Stembureau 4 : Verenigingsgebouw De Blokhut, Smeekweg 104, 1251 VK LAREN
 • Stembureau 5 : RK Scholengemeenschap Laar en Berg, Langsakker 4, 1251 GB LAREN
 • Stembureau 6 : Theodotion, Werkdroger 1, 1251 CM LAREN

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Ondewerp: Plaatsing hulsthaag conform gesloten overeenkomst verkoop bouwkavel en tevens verkoop perceel restgrond.
Besluit - Het college besluit:

 1. Conform eerdere afspraken bij verkoop van de kavel in te stemmen met opdrachtverlening tot plaatsing hulsthaag.
 2. De kosten van de haag inclusief plaatsing en plantklaar maken € 10.579,07 (inclusief BTW) te  boeken op Grondexploitatie perceel boerderij De Jong/Smeekweg, order 700073, woonrijpmaken 633507.
 3. Over te gaan tot overdracht van het gedeeltelijk perceel (circa 185 m2) sectie G.nr. 4793 tegen eensymbolische prijs van €1,- vrij op naam. De opbrengst € 7.501,- te verantwoorden op order 700073, opbrengst grondverkopen 833100. De verkoopkosten (notaris en kadaster) € 2.000,- te verantwoorden op Overige diensten 634900.

Onderwerp: Verkoop woning Goeder Herder.
Besluit - Het college besluit:

 1. Voor de berekening van de hoogte van het bedrag van aflossing op basis van zekerheidshypotheek uit te gaan van de verkoopprijs van € 412.500,-. minus €10.000,- = € 402.500,-
 2. Het aflossingsbedrag € 99.017,05 verantwoorden op kostenplaats 683001 Bouwgrondexploitaties Algemeen, kostensoort 843200 Overige investeringsbijdragen.
 3. Het notariskantoor opdracht te verlenen tot het overmaken van het bedrag in depot aan verkoper woning Goede Herder 11.

 

Rondvraag / Actiepunt

--