Collegebesluitenlijst 12 mei 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:                
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.G.C. Binkhorst, loco-secretaris

                                

Afwezig:                  
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van

19 mei 2015

 

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 6 mei 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Beleidsregels oplaadpalen.
Beleid - Het college besluit:

 1. De beleidsregels openbare oplaadpunten vast te stellen voor het gebied buiten het centrumgebied en de gemeenteraad hierover in kennis te stellen.
 2. In het centrumgebied oplaadpalen via de MRA Elektrisch aanbesteding aan te schaffen
 3. De burgemeester machtigt de afdelingsmanager van de afdeling Aanleg & Beheer om de privaatrechtelijke overeenkomsten voor de oplaadpalen te ondertekenen.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Art Laren 2015.
Besluit - De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening van Laren 2010 vergunning te verlenen voor het organiseren van het evenement "Art Laren" op donderdagavond, 11 juni 2015 (van 17.00 tot 22.00 uur besloten avond), op vrijdag 12 juni 2015 van 11.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 13 en zondag 14 juni 2015 van 11.00 tot 18.00 uur.

Onderwerp: Evenement "Gooise Heideloop" op 30 augustus 2015.
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voorzover het hun bevoegdheid betreft, vergunning voor het organiseren en laten plaatsvinden van het evenement "Gooise Heideloop" op 30 augustus 2015 van 10.00 tot 13.00 uur nabij het Sint Jankerkhof, op de Wester- en de Zuiderheide.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: 1e partiële herziening bestemmingplan Laren Noord.
Besluit - Het college besluit:

 1. In te stemmen met het concept vaststellingsrapport 1e partiële herziening bestemmingsplan Laren Noord;
 2. De gemeenteraad voor te stellen de 1e partiële herziening bestemmingsplan Laren Noord, NL.IMRO.0417.LNoordhz1-On01, gewijzigd vast te stellen met inachtneming van het concept vaststellingsrapport.

Onderwerp: Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015.
Besluit - Het college besluit:

 1. In te stemmen met de concept regionale Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015
 2. De raad voor te stellen de concept regionale Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 vast te stellen
 3. De in de concept verordening benoemde bevoegdheden van het College ten aanzien van:
  a. het opstellen en bijhouden van een wachtlijst van woningzoekenden en
  b. het verstrekken van een huisvestingsvergunning
  te mandateren aan de gezamenlijke woningcorporaties in de regio Gooi en Vechtstreek.
 4. De richtlijnen ten behoeve van woningonttrekking en samenvoeging, art.6.7 lid 2, voor 1 juli 2015 op te stellen

Onderwerp: Beeldkwaliteitsplan Larense Houthandel/ Bibliotheeklocatie.
Besluit - Het college besluit:

 1. In te stemmen met het Beeldkwaliteitsplan;
 2. De raad voorstellen het Beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

Onderwerp: Gedeeltelijke opheffing geheimhouding memo transacties Hein Keverweg/Smeekweg.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen over te gaan tot gedeeltelijke opheffing van de geheimhouding op de memo transacties Hein Keverweg/Smeekweg.

Onderwerp: Besluit op bezwaar verzoek urgentieverklaring.
Besluit - Het college besluit het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen en het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten.

Onderwerp: Bestemmingsplan Crailo Oefencentrum Veiligheidsregio.
Besluit - Het college besluit:

 1. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan "Crailo Oefencentrum Veiligheidsregio";
 2. Het voorontwerpbestemmingsplan te agenderen voor de klankbordgroep bestemmingsplannen;
 3. Het voorontwerpbestemmingsplan in overleg met de gemeente Hilversum in juni 2015 ter inzage te leggen;
 4. In te stemmen met de overeenkomst tot kostenverhaal.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs bekostigingsjaar 2016
Besluit - Het college besluit de huisvestingsaanvraag van de Goosche Scholen Federatie te plaatsen op het overzicht voorzieningen huisvesting 2016; het concept programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2016 vast te stellen.

Onderwerp: Privacyprotocol Sociaal Domein HBEL.
Besluit - Het college besluit het Privacyprotocol sociaal domein HBEL vast te stellen.

Onderwerp: Intentiebesluit integratie Regionaal Bureau Leerlingzaken in de Regio G&V.
Besluit - College besluit de raad voor te stellen:

 1. de intentie uit te spreken om per 1 januari 2016 over te gaan tot het overhevelen van de taken van het Regionaal Bureau Leerlingzaken te Bussum naar de regionale programmaorganisatie Sociaal Domein Gooi & Vechtstreek;
 2. eind 2015 de Gemeenschappelijke Regeling Leerplicht Gooi en Vechtstreek op te heffen en de bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken behorende taken, mensen en middelen over te dragen aan de Regeling Gooi & Vechtstreek, welke regeling hiervoor zal worden aangepast.

Onderwerp: Aanvraag Omniumscholen.
Besluit - Het college besluit de de raad voor te stellen:

 1. het verzoek van de Stichting Omniumscholen i.o. voor het stichten van een Algemeen Bijzondere basisschool in Laren niet in te willigen;
 2. geen plan van scholen 2016-2018 vast te stellen, gelet op artikel 83, eerste lid, onder a van de Wet op het primair onderwijs.

 

Rondvraag / Actiepunt

--