Collegebesluitenlijst 11 augustus 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer T.W. Smit, loco-burgemeester/wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer LC. van der Pols, wethouder
mevrouw B.C. Binkhorst, loco-secretaris

 

Afwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
mevrouw B.L.T. Coppens - van Nunen, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op

18 augustus 2015.                                                                        

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 13 juli 2015 en 21 juli 2015
Besluit - De besluitenlijst van 13 juli wordt gewijzigd vastgesteld en de besluitenlijst van 21 juli wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Verordening elektronisch publiceren
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening elektronisch publiceren gemeente Laren 2015 vast te stellen.

Onderwerp: Besluit op bezwaar inzake bezwaar tegen besluit op WOB-verzoek
Besluit - Het college besluit:

 1. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften het bezwaarschrift van 18 juni 2015 ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit van 10 maart 2015 in stand te laten:
 2. Bezwaarmaker hierover te informeren middels een brief met een besluit op bezwaar.
   

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Beantwoording Raadsvragen D66 ex. art. 39 RvO inzake scorecard BEL Combinatie
Besluit - Het college besluit de beantwoording vast te stellen

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Toekennen straatnaam
Besluit - Het college besluit:

Onderwerp: In te stemmen met de voorgestelde straatnaam: Marte Rölingpaadje.
Besluit - Dit voor plaatsing van het bord af te stemmen met belanghebbende.

Onderwerp: Ontwikkeling terrein Ligweide
Besluit - Het college besluit:

 1. In te stemmen met de bestuursopdracht
 2. De raad voor te stellen eveneens in te stemmen met de bestuursopdracht en door middel van het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet van € 40.000 een grondexploitatie te openen.
 3. Wethouder Stam te mandateren de bestuursopdracht en het raadsvoorstel op enkele punten aan te passen.

Onderwerp: Bezwaar inzake Wob-verzoek inzake "fietsenhandhaving".
Besluit - Het college besluit:

 1. Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren, met dien verstande dat het besluit niet van 17 maart 2015 is, maar van 16 maart 2015 (verzonden 17 maart 2015);
 2. Het verzoek om een proceskostenvergoeding zoals genoemd in artikel 7:15, tweede lid van de Awb, afwijzen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Regionaal Plan Onderwijs Gooi en Vechtstreek 2016-2021
Besluit - Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het Regionaal Plan Onderwijs Gooi en Vechtstreek 2016-2021;
 2. Kennis te nemen dat het Regionaal Plan Onderwijs Gooi en Vechtstreek 2016-2021 geen consequenties heeft voor de huisvesting van de in Laren gevestigde voortgezet  onderwijsinstellingen;
 3. De verklaring over het gevoerde Op Overeenstemming Gericht Overleg te ondertekenen;
 4. Het Regionaal Plan Onderwijs Gooi en Vechtstreek 2016-2021 ter informatie te verstrekken aan de raad

Onderwerp: Statuten Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen in de statuten van Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek en de statuten als geheel vast te stellen.

Onderwerp: Aanwijzing plaatsvervangend directeur
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het voorstel aan het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie inzake de aanwijzing van waarnemers van de directeur  van de BEL Combinatie

 

Rondvraag / Actiepunt

--