Collegebesluitenlijst 10 november 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.L.T. Coppens - van Nunen, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
17 november 2015

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 3 november 2015
Besluit - Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Brugdag 2016
Besluit - Het college besluit vrijdag 6 mei voor het jaar 2016 als brugdag aan te wijzen.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Aanwijzing collectieve festiviteit 2016
Besluit - Het college besluit 27 april 2016 (Koningsdag) aan te wijzen als een collectieve festiviteit waarvoor de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer niet gelden.

Onderwerp: Subsidieaanvraag door Muziekvereniging Sint Jan voor een pepernotengala in Laren
Besluit - Het college besluit:

  1. Aan Muziekvereniging Sint Jan voor het Pepernotengala 2015 een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 500,-
  2. de kosten te dekken uit het budget amateuristische kunstbeoefening 654002-incidentele subsidies kunst en cultuur 642504
  3. Dit jaar voor het laatst een incidentele subsidie te verlenen voor het Peternotengala en dit bij de toekenning kenbaar te maken aan de organisatie.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
--

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Bedrijfsplan 'Samen in beweging' - Tomingroep
Besluit - Het college besluit:

  1. Instemmen met het bedrijfsplan ‘Samen in Beweging’ (bijlage 1).
  2. Instemmen met de bijgevoegde brief waarin het college haar zienswijze uit over het bedrijfsplan ‘Samen in Beweging’ en deze brief aan de directie van Tomingroep te doen toekomen (bijlage 2).
  3. De raad informeren over het Bedrijfsplan ‘Samen in Beweging’ met voorgestelde raadsinformatiebrief (bijlage 3).
  4. Kennisnemen van het jaarverslag 2014 van Tomingroep B.V. (bijlage 4).
  5. Kennisnemen van het jaarverslag 2014 van Werkvoorzieningschap Tomingroep (bijlage 5).

 

Rondvraag / Actiepunt
--