Collegebesluitenlijst 10 maart 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:                
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

                             

Afwezig:                   
de heer L.C. van der Pols, wethouder

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 maart 2015

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 3 maart 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Elektronisch publiceren.
Besluit - Het college besluit:

 1. In te stemmen met de memo elektronisch publiceren en deze ter kennisname aanbieden aan de raad;
 2. Elektronisch publiceren van gemeentelijke berichten als primaire en formele juridische wijze van kennisgeving aan wijzen;
 3. Akkoord te gaan met het voorbereiden van een verordening hiertoe conform de randvoorwaarden zoals omschreven in de memo.
 4. De mogelijk effecten voor het Larens Journaal uitwerken in een advies.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Het aanwijzen van de jaarlijkse koopzondagen in 2015.
Besluit - Het college van burgemeester en wethouders besluit de volgende koopzondagen aan te wijzen, waarop winkels in Laren geopend mogen zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur:

 • 29 maart 2015
 • 17 mei 2015
 • 14 juni 2015
 • 27 sept 2015
 • 29 november 2015
 • 13 december 2015
 • 20 december 2015
 • 27 december 2015

Onderwerp: Schrijfwijzer.
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van deze richtlijnen voor schriftelijke communicatie ten behoeve van de BEL Combinatie en gemeente Laren.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bouwplan Tarcisiusschool.
Besluit - Het college besluit:

 1. In te stemmen met het bouwplan van de woningbouwvereniging Laren voor de bouw van 17 grondgebonden sociale huurwoningen op het terrein van de voormalige Tarcisiusschool;
 2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst en de portefeuillehouder te mandateren de overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.
 3. In te stemmen met de verkoop van gemeentegrond aan de woningbouwvereniging voor € 35.000,-. Na realisatie van de verkoop wordt de opbrengst gestort op de post bouwgrondexploitatie, opbrengst grondverkopen.
 4. De gemeenteraad een verklaring van geen bedenking vragen ten behoeve van het bouwplan.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

 

Rondvraag / Actiepunt

--