Collegebesluitenlijst 10 februari 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:             
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

                                

Afwezig:                  
--
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 februari 2015

 

 

Portefeuille: Allen

 

 

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 3 februari 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Werktijdenregeling.
Besluit - Het College van Burgemeester en Wethouders besluit:

 1. In principe in te stemmen met de Regeling werktijden 2015;
 2. De regeling werktijden 2015 vast te stellen (onder voorbehoud instemming ondernemingsraad)

Onderwerp: Bestuursopdracht Verbonden Partijen.
Besluit - Het college besluit:

 1. de bestuursopdracht Verbonden Partijen vast te stellen
 2. de bestuursopdracht te bespreken in de commissie M&F middels bijgevoegd commissievoorstel.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Beheersverordening Zevenend.
Besluit - Het college besluit:

 1. In te stemmen met de beheersverordening Zevenend
 2. De raad voor te stellen de beheersverordening Zevenend vast te stellen.

Onderwerp: Wijziging Grondexploitatie Smeekweg.

 1. In te stemmen met de exploitatie Ontwikkeling Smeekweg
 2. Kennis te nemen van de aframing van de voorziening Smeekweg van € 286.000 tot € 91.907,- in de jaarrekening 2014.
 3. De raad bij de behandeling van de jaarrekening voor te stellen:
  - de exploitatie vast te stellen;
  - de begrotingswijziging vast te stellen.

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Scouting Laren.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Scouting Laren;
 2. het ontwerpbestemmingsplan Scouting Laren gedurende 6 weken ter visie te leggen
 3. de commissie R&I te informeren via het bijgevoegde commissievoorstel.

Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Zevenend-Postiljon 2015.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Zevenend-Postiljon 2015 en het plan voor te leggen aan de commissie R&I.

Onderwerp: Gebruik Bijgebouw IJsbaanweg 15.
Besluit - Het college besluit:

 1. In principe -en onder voorbehoud van vaststelling van bestemmingsplan Zevenend-Postiljon door de gemeenteraad- in te stemmen met het voornemen tot wijziging van de bestemming van het gebouw behorende bij het perceel IJsbaanweg 15 naar wonen.
 2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst.

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Houtzagerij en Bibliotheek.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

 

Rondvraag / Actiepunt

--