Zomerbesluitenlijst behorende bij de besluitenlijst d.d. 31 juli 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 31 juli 2012

 

Portefeuille: Allen

--
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Vergunning Oktoberfest/herfstmarkt op 6 oktober 2012.
Besluit - Het college besluit dit voorstel krachtens mandaat af te laten doen door de afdeling.
Besluit genomen op 10 juli 2012

Onderwerp: Verzoek bijdrage Kinderfonds MAMAS ter gelegenheid van het.
Besluit - Het college besluit om een eenmalige bijdrage van € 125,-- ten laste van de post respresentatie beschikbaar te stellen.
Besluit genomen op 10 juli 2012

Onderwerp: Vergunning Gooische Run op 26 augustus 2012.
Besluit - Het college besluit dit voorstel krachtens mandaat af te laten doen door de afdeling.
Besluit genomen op 20 juli 2012

Onderwerp: Vergunning Laren Jazz op 31 augustus en 1 september 2012.
Besluit - Het college besluit dit voorstel krachtens mandaat af te laten doen door de afdeling.
Besluit genomen op 20 juli 2012
 
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Controleprotocol accountantscontrole 2012 gemeente Laren.
Besluit - Het College besluit het controleprotocol accountantscontrole 2012 gemeente Laren ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
Besluit genomen op 10 juli 2012

Onderwerp: Bezwaar inzake wegslepen voertuig Plein 1945 te Laren.
Besluit - Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bestreden besluit in stand laten.
Besluit genomen op 10 juli 2012

Onderwerp: Bestuurlijk wederhoor rekenkamerrapport “Kostentoerekening BEL Combinatie”.
Besluit - Het college besluit Bijgevoegde reactiebrief in het kader van bestuurlijk wederhoor te versturen naar de rekenkamercommissie BEL.
Besluit genomen op 10 juli 2012

Onderwerp: Handhavingstrategie De Kolonie.
Besluit - Het college besluit de handhavingstrategie De Kolonie vast te stellen en in te stemmen met conceptbrieven.
Besluit genomen op 24 juli 2012
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp Aanvraag subsidie voor project “Guus, de helpende hand aan Huis”.
Besluit - Het college besluit:
  1. in te stemmen met deelname aan het project “Guus de helpende hand aan huis”;
  2. de kosten voor 2012 (€ 2.000) en 2013 (€3.000) ten laste te brengen van Maatschappelijke zorg, kostenplaats 6.620.02 en ter dekking de stelpost 600.000 aan te wenden;
  3. bij continuering van het project de kosten hiervoor bij te ramen in de reguliere begroting, middels de eerstvolgende Kadernota (2014)
Besluit genomen op 10 juli 2012

Onderwerp: Sluiting peuterspeelzaal Kleuterhofje.
Besluit - Het college besluit:
  1. kennis te nemen van de sluiting van peuterspeelzaal Kleuterhofje met ingang van 1 juni 2012.
  2. de financiële gevolgen daarvan – en als zodanig in dit advies aangegeven - voor de gemeente te verwerken in de (meerjaren)begroting.
Besluit genomen op 10 juli 2012

Onderwerp: Aanvraag meerjarige subsidie BEL-schaaktoernooi.
Besluit - Het college besluit:
  1. een meerjarige subsidie te weigeren aan Het Dikke Torentje
  2. een gemeentelijke bijdrage te geven van maximaal € 123,- voor het individuele toernooi in oktober 2012. Dekking kan worden gevonden in het budget citymarketing 600206-634451.
Besluit genomen op 10 juli 2012
 
 

Rondvraag / Actiepunt
--