Collegebesluitenlijst Laren 9 oktober 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2012

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 2 oktober 2012
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Aanwijzingsbesluit gebieden alcoholverbod.
Besluit - Het college besluit op grond van art. 2.48, 1e lid APV de in de bijlage vermelde gebieden in Laren aan te wijzen als gebieden waarbinnen het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben met het kennelijke doel dat op de weg te nuttigen. Toegevoegd worden: de Naarderstraat vanaf ‘t Bonte Paard tot Brinklaantje en het eerste deel van Brinklaantje, Zevenend tot voorbij restaurant Loetje, en de hoek Gooiergracht-Zuid/Eemnesserweg.

Onderwerp: Afwijking aanbestedingsbeleid.
Besluit - Het college besluit om gelet op het spoedeisende karakter en de verwevenheid met andere parallelle processen bij de uitbreiding van de politiepost in de brandweerkazerne te volstaan met een onderhandse marktbenadering door het opvragen van één offerte.
 
Onderwerp: Brandweer/politiepost.
Besluit - Het college besluit na een aanpassing, waardoor €15.000,- wordt bespaard, de opdrachtbevestiging voor de verbouw te tekenen.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Intrekking van vrijstelling en bouwvergunningen.
Besluit - Het college besluit de vrijstelling en de bouwvergunningen in kwestie niet in te trekken.

Onderwerp: Afwijzen principeverzoek voor (tijdelijke) vestiging ‘het Digitale Huis’ aan de Brink 37 en Eemnesserweg 3.
Besluit - Het college besluit:
  1. Niet in te stemmen met het gecombineerde principeverzoek van ‘het Digitale Huis’;
  2. De aanvrager schriftelijk te informeren over het genomen besluit.

 


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Actiepuntenverslag signaleringsoverleg jeugd gemeente Laren van 27 september 2012. (E.J. Roest)
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van het actiepuntenverslag van het signaleringsoverleg jeugd gemeente Laren van 27 september 2012.

Onderwerp: Benoeming in de Regionale programmaraad.
Besluit - Gelet op het voorstel van de Regionale Programmaraad besluit het college van harte de heer Jan de Wit voor een periode van max. 4 jaar opnieuw te benoemen tot lid van de Regionale Programmaraad.
 


Rondvraag / Actiepunt
 --