Collegebesluitenlijst Laren 8 mei 2012

Aanwezig:
de heer E.J. de Jong, loco-burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 1 mei 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Verzoek tot aankoop gronden door Liander, tweemaal 12 m² (Eemnesserweg tot 19 en Vredelaan) ten behoeve van transformatorruimtes. Besluit - Het college besluit de gronden aan te bieden aan Liander voor een bedrag van in totaal € 6.600 kosten koper.
Opbrengst verantwoorden op kostenplaats 683001 Bouwgrondexploitatie algemeen; kostensoort 833100 Opbrengst grondverkopen.
 
Onderwerp: PHO Gezondheidszorg G&V. (J.W. van der Zwaan)
Besluit - Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.

Onderwerp: PHO Gezondheidszorg Jeugd. (J.W. van der Zwaan)
Besluit - Het college besluit de ambtelijk toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.

Onderwerp: Besluit op bezwaar handhavingsverzoek Auto Willenborg.
Besluit - Het college besluit:
  1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften onverkort over te nemen en ten grondslag te leggen aan het besluit op bezwaar;
  2. reclamant in diens bezwaar te ontvangen;
  3. het bezwaarschrift van reclamant ongegrond te verklaren;
  4. het verzoek om een vergoeding van de proceskosten af te wijzen.
Onderwerp: Evenementenvergunning “Het Zomerfeest van de Larense Montessorischool”. 
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voorzover het hun bevoegdheid betreft:
  1. Vergunning voor het organiseren van het evenement “Het Zomerfeest van de Larense Montessorischool” op 6 juli 2012 van 17.00 tot 22.00 uur (uitwijkdata 11 of 13 juli 2012);
  2. Vrijstelling van het betalen van leges.

 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp : Kredietaanvraag voor de realisatie van vier urnenmuren op de begraafplaats.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het aanwenden van de middelen voor de uitbreiding begraafplaats, welke zijn opgenomen in de investeringsplanning van de begroting 2012.

Onderwerp: BEL 1e Kwartaalrapportage 2012.
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van de eerste kwartaalrapportage van de BEL Combinatie.
 
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Jeugd en Jongerenwerk.
Besluit - Het college besluit:
  1. In te stemmen met de notitie Jeugd en Jongerenwerk van 25 april 2012.
  2. Deze ter kennisname zo spoedig mogelijk te verzenden aan de raad, zodat de raad ze desgewenst kan betrekking bij de bespreking van de prestatieafspraken Sociaal Cultureel Werk (meivergadering) .
  3. Portefeuilehouder te mandateren een commissievoorstel voor te bereiden, waarmee de raad (via het presidium van juni) alsdan kan besluiten tot bespreking van de notitie in de junivergadering.
Onderwerp: PHO Wonen, Welzijn en Zorg.
Besluit - Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.


Rondvraag / Actiepunt