Collegebesluitenlijst Laren 7 februari 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--
 


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 februari 2012

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 31 januari 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Kappen van de berkenbomen aan de Eemnesserweg en aan het hockeyveld.
Besluit - Het college besluit:
 1. De acht berken langs de Eemnesserweg te kappen en te vervangen door tien lindes aan de Eemnesserweg.
 2. De vijf berken aan het hockeyveld te kappen en deze door de hockeyclub te laten vervangen door drie beuken.
Onderwerp: Huurovereenkomst bibliotheek HLB tijdelijke ruimte gemeentehuis Laren.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het college van B&W besluit akkoord te gaan met de huurovereenkomst aan de Stichting Bibliotheek Huizen, Laren, Blaricum voor een tijdelijke huisvesting in het gemeentehuis van de gemeente Laren.
 2. De huur vast te stellen op € 3.780,-- per maand incl. servicekosten
 3. Deze inkomst voor 50% te laten vallen in de vaste huisvestingsbudgetten van het gemeentehuis en voor 50% in het WSI project.
 4. Eventuele kosten mee te nemen in de voorbereidingskosten van het WSI project.
Onderwerp: Jaarverslag Veiligheid 2011, gemeente Laren en politie Gooi en Vechtstreek.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het jaarverslag veiligheid 2011 vast te stellen;
 2. Het jaarverslag 2011 voor kennisgeving aan te bieden aan commissie M&F
 3. Het jaarverslag Veiligheidshuis te verwerken in het jaarverslag veiligheid en als bijlage bij het stuk te voegen.
Onderwerp: Renovatie woning Kerklaan 1 Laren. Het college besluit de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsmemo te informeren.
 


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Jaarrekening 2011 investeringsprojecten.
Besluit - Het college besluit de afsluitingsprocedure investeringen in werking te stellen.

Onderwerp: Bezuinigingsmonitor 2012.
Besluit - Het college besluit:
 1. De realisatie van de taakstellingen 2012 per kwartaal te monitoren in een afzonderlijke rapportage aan het college van B&W, conform bijgevoegd format (en initiële vulling)
 2. De realisatie van de taakstellingen 2012 te integreren in de reguliere planning en controlcyclus ten behoeve van rapportage aan de raad.
 3. De portefeuillehouder zal hierover mededeling doen in de commissie M&F
 4. Vonnis van de kantonrechter in geschil. Het college neemt kennis van het vonnis en zet de invordering van de verschuldigde bedragen voort.


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

--
 


Rondvraag / Actiepunt

Onderwerp: Onverwacht aangetroffen asbest in gebouw Binckhorst.
Besluit - Het college neemt kennis van de zojuist ontstane situatie van aangetroffen asbest in de kruipruimte, neemt kennis van de inmiddels genomen maatregelen tot onderzoek (circa €10.000) en sanering. Het college vraagt om het doeltreffend nemen van maatregelen op het gebied van de asbestbestrijding, rapporteren op juridische consequenties en gevolgen voor de planning van de bouw.
Actie - Projectteam WSI (H. Pullen/E.Kroes)