Collegebesluitenlijst Laren 7 augustus 2012

Aanwezig:
de heer E.J. de Jong, loco-burgemeester/wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw drs. B.G.C. Binkhorst, loco-secretaris
 
Afwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 augustus 2012

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare en vertrouwelijke besluitenlijst d.d. 31 juli 2012.
Besluit - De openbare besluitenlijst van 31 juli 2012 wordt gewijzigd vastgesteld, de vertrouwelijke besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Evenementenvergunning Inmarkt Laren 2012.
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
  • vergunning/ontheffing voor het organiseren van diverse activiteiten in het kader van het evenement INmarkt Laren van 7 t/m 9 september 2012.
  • vrijstelling van het betalen van leges en precariobelasting.
Onderwerp: Bestrijding ongedierte in Laren.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met het bestrijden van het ongedierte (ratten) in Laren;
2. € 2.000 beschikbaar te stellen voor een eerste ronde van de bestrijding van het budget Gezondheidszorg onder de stelpost Nieuw Beleid 671/600218
3. betrokken wijkbewoners per brief te informeren.

 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

--
 

 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Bezwaar inzake opleggen bestuurlijke boete in verband met onvoldoende medewerking verlenen aan de uitvoering van de inburgeringsvoorziening. 
Besluit - Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

 

Rondvraag / Actiepunt

--