Collegebesluitenlijst Laren 6 november 2012

Aanwezig:
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 november 2012

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 30 oktober 2012
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Onderwerp: Technische begrotingswijzigingen DVO 2012 en DVO 2013 .
Besluit - Het college besluit in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Papierarm werken.
Besluit - Het college besluit:
 1. het presidium de bijgevoegde memo te sturen.
 2. het presidium aan te geven dat het college de voorkeur heeft voor optie 4.
 3. de VNG te verzoeken een actieve rol te nemen in de lobby voor de wijziging van het Rechtspositiebesluit.
Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie.
Besluit -
 1. Het college en de burgemeester besluiten het ontwerp-besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Blaricum Eemnes Laren ter verkrijging van de vereiste toestemming voor te leggen aan de gemeenteraad.
 2. Het college en de burgemeester besluiten tot vaststelling van het ontwerp-besluit, zoals opgenomen in het document Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie 2013, ontwerp gewijzigde regeling (1e wijziging) van 31 oktober 2012, onder voorbehoud en opschortende voorwaarde van het verlenen van toestemming daartoe door de gemeenteraad.
Onderwerp: Halfjaarverslag Veiligheidshuis Gooi- en Vechtstreek.
Besluit - Het college neemt kennis van dit verslag en zendt het ter informatie door aan de raad.
 


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Bestuursopdracht herontwikkeling terrein Houtzagerij.
Besluit - Het college besluit :
 1. In te stemmen met de bestuursopdracht
 2. De raad voor te stellen de bestuursopdracht vast te stellen.
 3. De raad voor te stellen een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 40.000.
 4. De raad voor te stellen de 2e begrotingswijziging 2013 vast te stellen.
Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit van 28 juni 2012 tot afwijzing van het handhavingsverzoek en bezwaar tegen het besluit van 28 juni 2012 tot het verlenen van een gedoogbeschikking.
Besluit - Het college besluit conform het advies van de commissie:
 1. bezwaarmakers 1 en 2 ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar;
 2. bezwaarmakers 3 tot en met 12 niet-ontvankelijk te verklaring in hun bezwaar;
 3. het bestreden besluit van 28 juni 2012, waarbij het verzoek om handhaving wordt afgewezen, in stand te laten;
 4. het bestreden besluit van 28 juni 2012, waarbij een gedoogbeschikking wordt verleend aan Scouting Maggy Lekeux, in stand te laten.
Onderwerp: Concept GRP.
Besluit- Het college besluit:
 1. in te stemmen met de risiconotitie GRP Laren;
 2. in te stemmen met het concept GRP;
 3. het concept GRP voorleggen aan de provincie, conform de gangbare procedure.
 4. het concept GRP na de reactie van de Provincie z.s.m. ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
Onderwerp: Verzoek opschorting van handhavende maatregelen.
Besluit- Het college besluit:
 1. betrokkene mee te delen dat de begunstigingstermijn van het besluit op bezwaar wordt verlengd tot er een onherroepelijk rechterlijk oordeel is geveld over het besluit op bezwaar van 10 oktober 2012; 
 2. betrokkene mee te delen dat het college een eigenstandige bevoegdheid tot handhaving en dus het recht heeft en behoudt tot handhavend optreden jegens strijdige situaties in Laren. 
 3. een memo aan de raad te doen toekomen om te verduidelijken dat arbitrage in deze niet mogelijk is.


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Aanvraag meerjarige subsidie 2013 en 2014 door NH Pop.
Besluit- Het college besluit:
subsidie te weigeren aan NH Pop omdat de activiteiten onder geen enkele beleidsregel vallen en niet of niet in overwegende mate ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen.
 


Rondvraag / Actiepunt
 --