Collegebesluitenlijst Laren 6 maart 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--
 


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 maart 2012

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 28 februari 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Op 28 mei 2011 het college het besluit genomen om het huidige BIBOB-beleid Laren te herzien.
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
 1. De ‘Beleidslijn BIBOB Laren 2012’ vast te stellen op de dag na publicatie in werking te laten treden voor toepassingsgebieden drank- en horeca, exploitatie, speelautomatenhallen en seksinrichtingen, onder gelijktijdige intrekking van het BIBOB-beleid voor de toepassing van de Wet BIBOB voor de beleidsterreinen horeca- en seksinrichtingen in de gemeente Laren vastgesteld d.d. 25 augustus 2003 en inwerking getreden 5 september 2003.
 2. Het algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB en het bijbehorende bijlagenvel vast te stellen;
 3. De leges vast te stellen op €500,-;
 4. Middels bijgevoegde memo de Raad te informeren.
Onderwerp: Oprichten gemeenschappelijke regeling voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).
Besluit - Het college besluit:
 1. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel toestemming te vragen de gemeenschappelijke regeling voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) aan te gaan.
 2. De gemeenschappelijke regeling aan te gaan met provincie Flevoland, de provincie Noord Holland en de gemeenten Almere, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Lelystad, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren tot oprichting van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek per 1 mei 2012, onder voorbehoud van toestemming van de raad.
 3. In te stemmen met de aanwijzing van de provincie Flevoland als budgethouder totdat de gemeenschappelijke regeling in gaat.
 4. In te stemmen met het doen van uitgaven door budgethouder ten behoeve van van de OFGV voorafgaand aan het ingaan van de gemeenschappelijke regeling tot een maximum van € 330.000,--.
 5. Het concept bedrijfsplan Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek vast te stellen en ten aanzien van de exploitatiebegroting 2013 een voorbehoud te maken en hierover via de reguliere wettelijke zienswijzeprocedure later dit jaar een besluit te nemen.
 6. Het concept bedrijfsplan Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek ter advisering voor te leggen aan de Ondernemingsraad met het verzoek om in het verband van de Bijzondere Ondernemingsraad te adviseren.
 7. Met de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling de heer E.J. de Jong aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
 8. Wethouder J.A. Fackeldey van de gemeente Lelystad te mandateren om namens de deelnemende gemeenten en de provincies met de werknemersvertegenwoordiging overleg te voeren om tot een akkoord te komen met betrekking tot het sociaal beleid.
 9. Niet a priori akkoord te gaan met de interne verrekeningssystematiek van de overhead in de latende organisatie zoals in dit voorstel beschreven. De interne verrekening van de overhead nader bespreken in het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie.
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Advies van de Commissie voor de bezwaarschriften naar aanleiding van bezwaar tegen verleende evenementenvergunning op grond van de APV en een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor het organiseren van een kunstmarkt op het grasveld naast Johanneskerk aan de Naarderstraat en op het grasveld naast de Johanneskerk aan Bij den Toren. (E.J. Roest)
Besluit - De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het zijn/hun bevoegdheid betreft, besluiten het advies d.d. 20 januari 2012 van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren wegens het ontbreken van procesbelang.

Onderwerp: Selectieleidraad aanbesteding Bremanpark.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met het starten van een Europese aanbesteding voor de ontwikkeling en realisatie van het woningbouwproject Bremanpark
 2. In te stemmen met de selectieleidraad Bremanpark


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Eerste wijziging Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2011.
Besluit - Het college stemt in met het raadsvoorstel ‘Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2011 – eerste wijziging’.
 

Rondvraag / Actiepunt