Collegebesluitenlijst Laren 5 juni 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 juni 2012

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 29 mei 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Verzoek tot voorzetting huur grond gelegen naast de woning aan de Kerklaan 26 te Laren.
Besluit - Het college besluit de grond onder condities aan de eigenaren van het belendende perceel te verhuren.
 
Onderwerp: ALV VNG.
Besluit - Het college besluit:
Burgemeester Roest volmacht te geven om de gemeente op de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 6 juni 2012 in Den Haag te vertegenwoordigen.

Onderwerp: Verzoek tot voorzetting huur grond gelegen naast de woning aan de Kerklaan 26 te Laren.
Besluit - Het college besluit de grond onder de condities te verhuren.
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Subsidie 2012.
Besluit - Het college besluit geen subsidie te verlenen omdat een instelling subsidie krijgt waar de Stichting Verkeerbrigadiers door wordt ondersteund.

Onderwerp: Opdrachtverlening voor monumentenselectie en -beschrijving ter uitvoering van bestuursopdracht d.d.  15 november 2011.
Besluit - Het college besluit:
  1. de opdracht tot monumentenselectie en -beschrijving te geven aan het geselecteerde bureau;
  2. bijgaande concept-brieven te sturen naar de bureaus die hebben geoffreerd;
  3. in te stemmen met bijgaande concept-tekst voor een kennisgeving in het Larens Journaal.
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Parkeren kermiswagens.
Besluit - Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de brandweer eis waarbij wagens verder uit elkaar dienen te staan dan voorheen.
  2. In te stemmen met een oplossing voor 2012 voor de stalling van kermiswagens op het voormalig AZC terrein.
  3. Het huurcontract daarvoor (op verzoek van de eigenaar Provincie Noord-Holland) via de gemeente te laten lopen
  4. Voor komende jaren te zoeken naar een structurele oplossing.
Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit op grond van de Wet werk en bijstand inzake terugvordering van de uitkering en bezwaar tegen het besluit op grond van de Wet werk en bijstand inzake de blokkering van de uitkering.
Besluit- Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het bestreden besluit van 9 december 2011 alsmede het bestreden besluit van 6 januari 2012 in stand te laten.
 

Rondvraag / Actiepunt
 --