Collegebesluitenlijst Laren 4 december 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 december 2012

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 27 november 2012
Besluit- De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Principebesluit antennemast Vodafone bij noordoostelijke ingang van terrein Leemzeulder 35.
Besluit- Het college besluit, onder voorwaarde dat de mast in “Larens groen”wordt uitgevoerd:
  1. in principe akkoord te gaan met het beoogde UMTS/GSM-antenne-opstelpunt op het perceel kadastraal gemeente Laren, sectie E, nummer 597 gedeeltelijk, bij de noordoostelijke entree van het perceel Leemzeulder 35;
  2. bij de vergunningverlening af te wijken van het bestemmingsplan op grond van art. 2.12, lid 1, onder a, onder 2° Wabo (wegens de masthoogte), mits voldaan is aan beslispunten 3 en 4:
  3. overeenkomsten te sluiten met aanvrager over: a. gebruiksrecht en recht van opstal à € 7.500,- per jaar ten laste van aanvrager; b. de afwenteling van planschadekosten op de aanvrager;
  4. de ruimtelijke voorwaarden te stellen die zijn genoemd in bijgaand voorstel.
Onderwerp: Naamgeving Eemnesserweg 19. (J.W. van der Zwaan)
Besluit- Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de naam ‘Raethuys’ voor de Eemnesserweg 19.

Onderwerp: Ambtswoning.
Besluit - Het college besluit:
  • Voor de bewoning van de zuivere juridische ambtswoning wordt, vanaf 1 januari 2013, 18% van het fiscaal loon (lees: het jaarinkomen van belanghebbende verhoogd met onkostenvergoedingen, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering) van belanghebbende verrekend waarvan maximaal 12% wordt verhaald op de bezoldiging (lees: het jaarinkomen) van belanghebbende.
  • Belanghebbende van de aanstaande veranderingen in kennis stellen.


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Vaststellen gemeentelijke bijdragen en subsidies welzijn, sport, cultuur, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning 2011.
Besluit - Het college besluit:
  1. De subsidies 2011 vast te stellen conform overzicht.
  2. De instellingen hierover te informeren.
  3. In voorkomende gevallen subsidies bij te betalen.


Rondvraag / Actiepunt
 --