Collegebesluitenlijst Laren 3 juli 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer drs. G.H. Veerman, loco-secretaris
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 31 juli 2012

Portefeuille: Allen

Openbare besluitenlijst d.d. 26 juni 2012.
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp- Verkoop gedeelte gemeentegrond naast Paviljoensweg 12a.
Besluit: Het college besluit:
 1. Om een gedeelte gemeentegrond (Sectie E, nr. 523) gelegen naast Paviljoensweg 12a na taxatie in principe aan te bieden aan de bewoner van Paviljoensweg 12a tegen de getaxeerde prijs;
 2. Grond te verkopen onder kosten koper conditie;
 3. De percelen door het kadaster te laten uitmeten op kosten van kopers;
 4. Opbrengst verantwoorden op kostenplaats bouwgrondexploitatie algemeen.
 
Onderwerp- PHO Gezondheidszorg Jeugd.
(J.W. van der Zwaan)
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
Onderwerp- PHO Gezondheidszorg G&V.
(J.W. van der Zwaan)
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp- Procesafspraken voorbereidingsfase HOV project.
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van het stuurgroepbesluit van 20 april jl. en het procesplan voor de voorbereidingsfase van het HOV project;
 2. De in de stuurgroep HOV gemaakte procesafspraken schriftelijk aan de provincie te bevestigen onder de voorwaarde dat de percelen, kadastraal bekend zijnde als: gemeente Laren, sectie A, nummer 5394 en gemeente Laren, sectie A, nummer 5348 (plaatselijk bekend zijnde als het gebied “De Molshoop”) buiten het tracé worden gehouden.

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp Actiepuntenverslag van het signaleringsoverleg jeugd gemeente Laren van 7 juni 2011.
(E.J. Roest)
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van het signaleringsoverleg jeugd gemeente Laren van 7 juni 2011
 2. In te stemmen met een aantal in dit advies uitgewerkte wijzigingen in de werkwijze waardoor het overleg efficiënter kan functioneren.
 
Onderwerp- Beleidsregels schuldhulpverlening.
Besluit: Instemmen met de beleidsregels schuldhulpverlening 2012.
 
Onderwerp- Handhaven kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
Besluit: Het college besluit – conform bijgevoegd afzonderlijk besluit –
 1. De bijgevoegde transitietabel beleidsregels kinderopvang en peuterspeelzalen toe te voegen aan de notitie “handhaving kinderopvang voor de gemeente in de regio Gooi & Vechtstreek” van 6 oktober 2009
 2. Dat conform deze transitietabel voor de verwijzing naar de beleidsregels in de notitie “handhaving kinderopvang voor de gemeente in de regio Gooi & Vechtstreek” gelezen dient te worden “Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen” en de “Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen”.
 
Onderwerp- Buitenschoolse Opvang in Larense Montessorischool.
Besluit: Het college besluit:
 1. Om op grond van artikel 108 van de Wet op het Primair onderwijs (Wpo) toestemming te geven aan de Larense Montessorischool om na schooltijd, voor buitenschoolse opvang, de gemeenschapsruimte te verhuren aan Montris Kinderopvang;
 2. Om bij “volg tijdelijke” verhuur van onderwijsruimten, voor buitenschoolse opvang, geen vergoeding voor de stichtingskosten in rekening te brengen bij het schoolbestuur.
 
Onderwerp- PHO Wonen, Welzijn en Zorg.
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
Onderwerp- Brieven verlenging contracten trapliften en Hulpmiddelen Wmo.
Besluit: Het college stemt in met de verlenging van de contracten en de inhoud van de verlengingsbrieven.
 
Onderwerp- Prestatieafspraken Versa
Besluit: Het college besluit portefeuillehouder Van der Zwaan te mandateren, om namens de gemeente Laren, de prestatieafspraken met Versa te tekenen.