Collegebesluitenlijst Laren 3 april 2012

Aanwezig:
de heer E.J. de Jong, loco-burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
 


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 april 2012

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 27 maart 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Beslissing op bezwaar afwijzing energiesubsidie.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het bestreden besluit om de aanvraag voor een subsidie op grond van de Verordening energiesubsidie bestaande woningen gemeente Laren 2011 af te wijzen, te herroepen.
 2. Kosten te dekken binnen de kostenplaats milieu (672301).


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Aanvraag om omgevingsvergunning Steenbergen 4.
Besluit - Het college besluit:
 1. De aanvraag om omgevingsvergunning te weigeren.
 2. De zienswijze van Loyens en Loef gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren.
 3. De overige zienswijzen ongegrond te verklaren.
 4. In te stemmen met het conceptbesluit en de conceptreactienota zienswijzen.
Onderwerp: Voorontwerp Bestemmingsplan Laren-West.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het voorontwerp bestemmingsplan Laren-West vrij te geven voor vooroverleg en inspraak, maar niet nadat de commissie R&I dit heeft kunnen onderschrijven.
 2. Hiertoe bijgevoegd commissievoorstel aan te bieden aan de commissie R&I van april 2012.
Onderwerp: Vestiging schoonheidssalon aan de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 19.
Besluit - Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan een binnenplanse ontheffing en een kruimelgeval ontheffing om de vestiging van een schoonheidssalon op twee bouwlagen aan de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 19 mogelijk te maken.
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang 2011.
Bijlage - Het college besluit in te stemmen met:
 1. Bijgaand gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang 2011.
 2. Het – ten behoeve van de inspectie van het onderwijs – ondertekenen van het gemeentelijk jaarverslag.
 3. Het in kennis stellen van de gemeenteraad van het gemeentelijk jaarverslag via de lijst ingekomen stukken.
Onderwerp: Project Voorbereiding sluiting De Biezem.
Besluit - Het college besluit
 1. De eindrapportage vast te stellen en deze ter kennis te brengen van de raad, de ondernemingsraad en het bestuur van de Stichting Binnensportaccommodaties Laren.
 2. De financiële gevolgen zoals aangegeven in de eindrapportage en bijlagen te verwerken in toekomstige begrotingen. De 1e uitwerking hiervan zal in de kadernota 2013 verwerkt worden. Deze zal in mei 2012 aan de Raad worden aangeboden.
 3. Op korte termijn in overleg te treden met het bestuur van de Stichting Binnensportaccommodaties Laren over de te nemen vervolgstappen.


Rondvraag / Actiepunt

--