Collegebesluitenlijst Laren 31 juli 2012

Aanwezig:
de heer E.J. de Jong, loco-burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer drs. G.H. Veerman, loco-secretaris

Afwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 augustus 2012

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare en vertrouwelijke besluitenlijsten d.d. 3 juli 2012.
Besluit - De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

Onderwerp: Bekrachtiging besluiten tijdens de vakantieperiode.
Besluit - Het college besluit:
 1. de tijdens de vakantieperiode genomen besluiten te bekrachtigen
 2. deze besluiten op te nemen in de ‘zomerbesluitenlijst’ en deze als bijlage bij de besluitenlijst van 31 juli te voegen.
Onderwerp: 1e bespreking Zomernota 2012.
Besluit - Het college besluit de zomernota verkennend te bespreken en de verschillende opmerkingen te verwerken in het document.


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Grondwater-resp. bodemverontreiniging Torenlaan 35.
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van stand van zaken mbt grondwater- respectievelijk bodemsituatie.

Onderwerp: Uitbreiding politiepost brandweerkazerne voor gebiedsteam Laren/Blaricum.
Besluit - Het college besluit:
 1. de raad door middel van het bijgevoegde raadsvoorstel voor te stellen het benodigde investeringskrediet alsmede de kosten voor de inrichting van de buitenruimte beschikbaar te stellen.
 2. onder voorbehoud van instemming door het seniorenconvent toestemming te geven op 1 september 2012 te starten met de werkzaamheden.
Onderwerp: Evenement Walking Wine Taste op zaterdag, 1 september 2012.
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
 1. vergunning te verlenen voor het organiseren van het evenement “Walking Wine Taste” op 1 september 2012;
 2. vrijstelling van het betalen van leges en precariobelasting te verlenen;
 3. de gevraagde afsluiting van de Naarderstraat niet toe te staan.

Onderwerp: Bezetting stembureaus op 12 september 2012 voor de verkiezingen van de Tweede Kamer.
Besluit - Het college besluit:
 1. de personen op bijgaand rooster te benoemen;
 2. mevrouw M. Rigter-Roodhart, mevrouw W.A. van Raaij en mevrouw J.R. van Proosdij te mandateren om, in geval van urgentie, wijzigingen in bijgaande lijst aan te brengen.
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Rapportage van de eerste fase van het project “Opstellen beleidsplan voor de openbare verlichting voor de BEL gemeenten”.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met de bijgevoegde notitie “Opstellen beleidsplan openbare verlichting, fase 1”.
 2. De raad in deze te informeren door middel van een memo die via de griffie wordt verspreid.
 3. De BEL Combinatie opdracht geven om, nadat de raad geïnformeerd is, fase 2 van het project uit te voeren.
Onderwerp: Bezwaar inzake verlenen omgevingsvergunning voor het kappen van 2 Fijnsparren, 1 Douglasspar, 1 Valse Acacia en 1 Zomereik.
Besluit - Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bestreden besluit in stand te laten.

Onderwerp: Bezwaar inzake wegslepen voertuig Plein 1945 te Laren.
Besluit - Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bestreden besluit in stand laten.

Onderwerp: Start procedure wijzigingsplan Raboes 14, Laren-Noord.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met het bijgevoegde ontwerp van het wijzigingsplan Raboes 14, Laren-Noord, nummer NL.IMRO.0417.L015WPRaboes14-1221, d.d. 17 juli 2012;
 2. De wijzigingsplanprocedure te starten;
 3. Het aangaan van een planschadeovereenkomst met aanvrager;
 4. Indien de procedure niet resulteert in zienswijzen en/of op wijziging gerichte overlegreacties, dit zonder nieuwe besluitvorming te laten leiden tot vaststelling wijzigingsplan, met nummer NL.IMRO.0417.L015WPRaboes14-1241, d.d. [datum vaststelling], conform ontwerpplan, mits en pas nadat de planschadeovereenkomst is getekend;
 5. Indien de procedure wel resulteert in zienswijzen en/of op wijziging gerichte overlegreacties, naar aanleiding hiervan besluitvorming te plegen over de vaststelling;
 6. Bij de vergunningverlening voor de nieuwe woning Raboes 14 af te wijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° Wabo voor een zwembad in de kelder met ligging dieper dan 3 meter onder de begane grondvloer.
Onderwerp: Wijziging planning reconstructies.
Besluit: Het college besluit:
 1. Het college stemt in met de gewijzigde uitvoeringsplanning.
 2. Het college stelt het benodigd krediet voor de onderzoeksfase van de Blaricummertollaan.
 3. Overheveling budget melden via de Zomernota.
Onderwerp: Reconstructie Heideveldweg.
Besluit - Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van het resultaat van de inspraakronde
 2. Ermee in te stemmen dat de inspraak wordt vervolgd met als basis de uitgewerkte varianten A en B
 3. De voorkeur voor variant B kenbaar te maken maar niet op te leggen.
Onderwerp: Bezwaren inzake twee verleende omgevingsvergunningen voor het planologisch afwijken van het bestemmingsplan voor het plaatsten van twee zwembaden op de percelen Noolseweg 17a en Noolseweg 19 te Laren
Besluit - Het college besluit het advies van de commissie over te nemen en de bestreden besluiten in stand te laten met aanvulling van het voorschrift dat de zwembaden voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden onder gemeentelijk toezicht worden uitgezet ten opzichte van de achtergevel van de woning.
Het college besluit om de verzoeken om vergoeding van de proceskosten in de bezwaarfase af te wijzen.
 
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Prestatieovereenkomst 2012-2016 gemeente Laren en woningbouwverenigingen Laren en Van Erfgooiers.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met de prestatieovereenkomst 2012-2016;
 2. De wethouder te machtigen om namens het college van B&W de prestatieovereenkomst te ondertekenen;
 3. De prestatieovereenkomst ter kennisneming aan de raad aan te bieden.
 4. De reactie op het advies van de Wmo raad zoals weergegeven in de memo in briefvorm terug te koppelen naar de Wmo raad.
 

Rondvraag / Actiepunt

Onderwerp: Dashboard misdrijven en incidenten.
Besluit - Het college neemt de informatie d.d. 19 juli 2012 voor kennisgeving aan.
 
Onderwerp: Memo DNA markeerkit.
Besluit - Het college neemt het memo d.d. 20 juli 2012 aan de raad voor kennisgeving aan.

Onderwerp: Verzoek van de organisatie van IJs op de Brink om in 2012 gebruik te kunnen maken van de Brink Op basis van het rapport Bomen op de Brink blijkt het mogelijk te zijn dat IJs op de Brink ook in 2012 kan plaatsvinden.
Besluit - Het college besluit dat IJs op de Brink in 2012 gebruik kan maken van de Brink. Wethouder Van der Zwaan zal dit meedelen aan de organisatie.