Collegebesluitenlijst Laren 31 januari 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 24 januari 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Mantelovereenkomsten inhuur tijdelijk personeel.
Besluit - Het college besluit:
  1. Tot deelneming aan de aanbesteding van de inhuur van tijdelijk personeel volgens bijgaand aanbestedingsdocument.
  2. Mandaat te verlenen aan het college van B&W van de gemeente Amersfoort om te besluiten tot het aangaan van mantelovereenkomsten waarin de inhuur van tijdelijk personeel is vastgelegd.
Onderwerp: PHO Gezondheidszorg G&V (J.W. van der Zwaan).
Besluit - Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning op het perceel Weversweg 2, alhier.
Besluit - Het college besluit het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het bestreden besluit in stand te laten.

Onderwerp: Villa Dennenoord aan de Naarderstraat 77-81 te Laren.
Besluit - Het college besluit Liberaal Laren middels bijgevoegde brief te beantwoorden.

Onderwerp: Actualisering aanstellingsbesluit Incassoprofessionals (voorheen Holland Incasso Team) als deurwaarders per 01-01-2012.
Besluit - Het college besluit aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen de medewerkers van Incassoprofessionals.

Onderwerp: Een verzoek om intrekking van vrijstelling en bouwvergunning, beide d.d. 25 maart 2009, ten behoeve van het bouwplan van De Leeuw Vastgoed B.V. (“DLV”) ter plaatse van Hoefloo 20a.
Besluit - Het college besluit:
  1. Het voornemen d.d. 2 januari 2012 tot intrekking van de vrijstelling en de bouwvergunning, beide d.d. 25 maart 2009, in te trekken;
  2. Het verzoek van mr. Beele namens twee omwonenden de hierboven bedoelde vrijstelling en bouwvergunning in te trekken, af te wijzen.

 


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: PHO Wonen, Welzijn en Zorg.
Besluit - Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.

Onderwerp: Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) over onderwijs.
Besluit - Het college besluit om kennis te nemen van het verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO), dat heeft plaatsgevonden op 31 oktober 2011.
 
 

Rondvraag / Actiepunt