Collegebesluitenlijst Laren 30 oktober 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 november 2012

 

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare en vertrouwelijke besluitenlijsten
d.d. 23 oktober 2012
Besluit - De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.
 

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Advies portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 31 oktober 2012.
Besluit - Het college stemt in met de adviesmemo voor het portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 31 oktober 2012.
 
Onderwerp: PHO Gezondheidszorg G&V. (J.W. van der Zwaan)
Besluit - Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
Onderwerp: Doorontwikkeling brandweer Gooi en Vechtstreek .
Besluit - Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het voorgestelde beleid over de doorontwikkeling van de brandweer Gooi en Vechtstreek.
  2. De burgemeester en de wethouder Financiën te mandateren om het college van Burgemeester en Wethouders te vertegenwoordigen tijdens de gezamenlijke vergadering van de negen gemeenten in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, zodat zij namens het college kunnen besluiten en de brandweer hierover te informeren, conform bijgaande brief.
  3. De raad via bijgaande memo te informeren.
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Aanwijzing van Wally Moesweg 1 als beschermd gemeentelijk monument.
Besluit - Het college besluit:
  1. het object Wally Moesweg 1 aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument overeenkomstig bijgevoegd aanwijzingsbesluit (bijlage 1 bij dit voorstel);
  2. het object te registreren op de gemeentelijke monumentenlijst.
  3. Raadsvoorstel Afvloeiing en Ontwikkeling personeel BEL-combinatie. Het college besluit bijgaand voorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Onderwerp: Incidentenplan Riolering Laren.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het Incidentenplan Riolering Laren.
 
Onderwerp: Overlast zwaar vrachtverkeer i.v.m. slibtransporten RWZI Blaricum. 
Besluit - Het college besluit dit onderp aan te houden in afwachting van een op korte termijn te plannen overleg met het college van Blaricum inzake dit onderwerp, inzake de politiepost en inzake het Vijzelgemaal.
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: PHO Wonen, Welzijn en Zorg en Jeugd.
Besluit - Het college besluit de ambtelijke toelichting op de agenda voor het portefeuillehouderoverleg WWZ en jeugd van 01-11-2012 voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
Onderwerp: Intentieverklaring Boekstart.
Besluit - Het college besluit wethouder Van der Zwaan te mandateren om de intentieverklaring te ondertekenen.
 


Rondvraag / Actiepunt
--