Collegebesluitenlijst Laren 2 oktober 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris

Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2012 

 

Portefeuille: Allen


Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 25 september 2012
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong 

Onderwerp: Welzijnssubsidies 2013. (J.W. van der Zwaan)
Besluit -

  1. Alle subsidies onder de € 5.000,- vast te stellen zonder verleningsbeschikking.
  2. De subsidies voor 2013 tot de genoemde maximale bedragen per instelling te verlenen conform bijgevoegd voorstel en conform bijgevoegd memo inzake BES/Brinkhuis, onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting 2013 door de raad.
  3. De bedragen te verwerken in een Overzicht Welzijnssubsidies dat als bijlage bij de begroting wordt voorgelegd aan de raad waarmee het bedrag van 1.162.206  betrokken wordt bij de vaststelling van de programmabegroting 2013 en als  het subsidieplafond wordt vastgesteld.
Onderwerp:Volmacht.
Besluit:
Volmacht te verlenen aan de heren drs. E.J. de Jong en drs. E.J. Roest om op te treden in het mediationtraject inzake de toepassing van de nota integraal bereikbaarheidsplan Hilversum en het mediapark.
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Het (eventueel) instellen van beroep tegen de beslissing van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de wet Participatiebudget.
Besluit -
  1. Een praktisch en snel onderzoek te doen naar de gang van zaken in deze bij andere gemeenten en beroep in te stellen tegen de beslissing van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de wet Participatiebudget.
  2. Met het ROC in Hilversum en SoZaHBEL de naleving van de prestatieovereenkomst te evalueren en op basis van deze evaluatie eventuele verdere vervolgstappen te zetten.
 
Onderwerp: Uitslag Basis benchmark 2011.
Besluit -  Het college neemt kennis van de uitslag benchmark Wmo en wacht de formulering van verdere acties af.
De raad wordt geïnformeerd over deze benchmark.
 
Rondvraag / Actiepunt:
--