Collegebesluitenlijst Laren 29 mei 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 juni 2012
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 22 mei 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Aanwijzen stembureau’s voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 12 september 2012. 
Besluit - Het college besluit om tot stemdistrict aan te wijzen:
 1. stembureau 1, ’t Brinkhuis (De Foyer), Brink 29, 1251 KT 
 2. stembureau 2, De Gooische School, Oud Blaricummerweg 21a, 1251 GV
 3. stembureau 3, ’t Brinkhuis (Theaterzaal), Brink 29, 1251 KT 
 4. stembureau 4, Verenigingsgebouw De Blokhut, Smeekweg 104, 1251 VK
 5. stembureau 5, RK Scholengemeenschap Laar en Berg, Langsakker 4, 1251 GB
 6. stembureau 6, Verzorgings- en verpleeghuis Theodotion, Werkdroger 1, 1251 CM
Onderwerp: Eindrapport inhoudelijk- en privacydeel GBA-audit 4e ronde en definitief controleverslag procesmatig deel.
Besluit - Het college besluit het voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Mandaat/volmacht aangaan en ondertekenen overeenkomsten.
 1. Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, besluiten om de Mandaatregeling gemeente Laren 2008, vastgesteld op 4 december 2007 in te trekken, voor zover het betreft het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten en het besluit genoemd onder I;
 2. Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, besluiten om het Mandaatbesluit overeenkomsten gemeente Laren vast te stellen;
 3. Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, besluiten om aan de gemeentesecretaris mandaat en volmacht te verlenen conform bijgevoegd Mandaatbesluit overeenkomsten gemeentesecretaris gemeente Laren;
 4.  Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, besluiten om aan de griffier mandaat en volmacht te verlenen ten behoeve van de raad en de commissie conform bijgevoegd Mandaatbesluit overeenkomst griffier gemeente Laren.
Onderwerp: Stand van zaken Samenwerking/aansturing BEL.
Besluit - Het college besluit:
De memo van drie BEL colleges over de voortgang bij gedachtenvorming over samenwerking en aansturing van de BEL Combinatie aan de raad aan te bieden.


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Wijzigen Laad- en losgelegenheden naast Bart Smit.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het doorlopen van een verkeesbesluitenprocedure voor het realiseren van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op deze locatie.

Onderwerp: Rosa Spier Huis.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de exploitatieovereenkomst en deze te ondertekenen.

Onderwerp: Gunningsleidraad aanbesteding appartementen Bremanpark.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met de gunningsleidraad voor de eindselectie van de aanbesteding appartementen Bremanpark
 2. De beoordelingscommissie voor de eindselectie, zoals omschreven in de gunningsleidraad, te benoemen en de opdracht mee te geven een gunningsadvies aan het college uit te brengen.
 3. Bij uiteindelijke gunning de portefeuillhouder te mandateren tot het tekenen van de benodigde overeenkomsten.
Onderwerp: Wijziging markttarief per 1 juli 2012.
Besluit - Het college besluit:
De raad voor te stellen de gewijzigde belastingverordening inzake de markt voor 2012 vast te stellen.

Onderwerp: Wijzigingen kwijtscheldingsbeleid 2012.
Besluit - Het college besluit:
 1. Bijgaand raadsvoorstel inzake wijzigingen kwijtscheldingsbeleid 2012 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.
 2. Na vaststelling door de gemeenteraad de leidraad invordering conform aan te passen.

 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Subsidieaanvraag BEL Voetbaltoernooi 2012.
Besluit - Het college besluit subsidie te weigeren het subsidieplafond sport wordt overschreden als subsidie wordt verleend. Het college ziet een mogelijkheid om vanuit budget 600206-634451 (City-marketing) een eenmalige bijdrage, gelijk aan die van andere BEL gemeenten te verstrekken.
 
 

Rondvraag / Actiepunt