Collegebesluitenlijst Laren 28 februari 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 maart 2012

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 21 februari 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Kaderbrief begroting 2013 Veiligheidsregio.
Besluit - Het college besluit:
In te stemmen met de kaderbrief en dit besluit mee te delen aan de Veiligheidsregio.

Onderwerp: Social Statuut, versie 1.8.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het Sociaal Statuut, versie 1.8, inclusief 3 bijlagen vast te stellen.
 2. De datum van inwerkingtreding te bepalen op 1 maart 2012.
 3. Uitvoering geven aan het Sociaal Statuut via het uitspreken van het voornemen tot ontslag per 15 juni 2013.
 4. Personeelsleden op een zorgvuldige wijze in kennis te stellen.
 5. Persbericht opstellen na ondertekening vakcentrales.


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Principeverzoek om planologische medewerking met plaatsing antennemast door HCC ten behoeve van KPN op terrein Schuilkerkpad 1: precieze locatie en financiële aspecten.
Besluit - Het college besluit:
 • In te te stemmen met de in dit voorstel aangeduide locatie voor de beoogde antennemast op het perceel kadastraal gemeente Laren sectie D nummers 1231 en 1235 gedeeltelijk;
 • De door de plaatsing van de mast optredende afwijking van het bestemmingsplan toe te staan op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 20 Wabo, onder de voorwaarden genoemd in besluitregel 3:
 • Dat vóór de indiening van de omgevingsvergunning overeenkomsten gesloten worden tussen gemeente en aanvrager over:
              a. het gebruiksrecht en recht van opstal;
              b. de afwenteling van eventuele planschade op de aanvrager.
 • De opbrengsten ten goede te laten komen van de algemene middelen.
Onderwerp: Aanwijzing invorderingsambtenaar/belastingdeurwaarder.
Besluit - Het college besluit:
 1. Alle eerder genomen aanwijzingsbesluiten tot invorderingsambtenaar in te trekken;
 2. Het aanwijzingsbesluit van 31 mei 2011 tot belastingdeurwaarder in te trekken;
 3. De in dit besluit genoemde functionarissen aan te wijzen als invorderingsambtenaar/belastingsdeurwaarder;
 4. Het aanwijzingsbesluit met terugwerkende kracht in te laten gaan op 13 april 2009.
Onderwerp: Presenteren woz-gegevens in MijnOverheid.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het ontsluiten van de persoonlijke WOZ-gegevens op het overheidsportaal MijnOverheid via de webservice van TOG Nederland.

Onderwerp: Koppeling CiVision Waarderen en TOG Waarderingshuis.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de offertes voor het synchroniseren/koppelen van CiVision Waarderen met TOG Waarderingshuis.

Onderwerp: Voortgang CMZD.
Besluit - Het college besluit:
 1. Met bijgaand memo de raad te informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot het Centrum voor Maatschappelijke Zorg en Dienstverlening.
 2. Portefeuillehouder te mandateren een raadsvoorstel voor te bereiden voor de cyclus van maart, om de ingezette lijn met de raad te kunnen bespreken.
 3. De apothekers middels een brief hierover te informeren.
Onderwerp: Budgethoudersregeling.
Bijlage - Het college besluit:
 1. De lopende budgethoudersregeling in te trekken;
 2. De nieuwe budgethoudersregeling vast te stellen en in te laten gaan op 01-04-2012.
 3. De regeling na een half jaar te evalueren.

 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Opstartfase Beheerstichting ’t Hart van Laren.
Bijlage - Het college besluit opdracht te verstrekken aan de Beheerstichting ’t Hart van Laren tot het voorbereiden van het beheren en exploiteren van de gebouwen WSI en verschaft de Beheerstichting een voorschot ad € 70.000,-- voor het uitvoeren van deze opdracht.

Onderwerp: Klus jongerenwerk.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de klus jongerenwerk.
 

Rondvraag / Actiepunt