Collegebesluitenlijst Laren 27 november 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 december 2012
 


Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare en vertrouwelijke besluitenlijsten
d.d. 20 november 2012
Besluit - De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Grondruil Kloosterweg 64.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het verzoek tot grondruil op kosten van verzoeker.

Onderwerp: Grondgebruik Goede Herderkapel hoek Smeekweg- Zevenend. Besluit - Het college besluit het grondgebruik door middel van het vestigen van een recht van opstal te formaliseren op kosten van de opstalhouder.
 
Onderwerp: Verkoopaanbod grond tegen symbolische prijs.
Besluit - Het college besluit:
 1. over te gaan tot aankoop van het perceel grond sectie D nr.1188 van 162m2 tegen een symbolische prijs van € 1,- kosten koper.
 2. de kosten te verantwoorden op 683001 Bouwgrondexploitatie algemeen, 633300 Koopsommen onroerende zaken.
Onderwerp: Naar een duurzaam grondstoffenbeheer in Gooi en Vechtstreek “hergebruik huishoudelijke grondstoffen naar > 70%”.
Besluit- Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van bijgaande informatie-memo ‘naar een duurzaam grondstoffenbeheer in Gooi en Vechtstreek’.
 2. Deze ter kennis aan te bieden aan de Raad.
Onderwerp: Overleg met de GAD inzake de hoogte van de kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.
Besluit- Het college besluit:
 1. in te stemmen met het voorstel dat de afdelingsmanager Aanleg en Beheer  in gesprek treedt met de GAD om na te gaan hoe het verschil tussen Blaricum en Laren versus Eemnes kan worden verklaard.
 2. De afdelingsmanager Aanleg en Beheer te laten onderzoeken in hoeverre de afvalstoffenheffing voor huishoudens kan worden teruggebracht.


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Bezwaar tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee toegangspoorten en het aanleggen van twee inritten gelegen op het perceel Tafelbergweg 32 te Laren.
Besluit- Het college besluit, conform het advies van de commissie, het bezwaarschrift van bezwaarmaker niet-ontvankelijk te verklaren.
 
Onderwerp: Handhavend optreden ten aanzien van dakkapel.
Besluit - Het college besluit af te zien van handhavend optreden ten aanzien van de geplaatste dakkapel, mits belanghebbende de dakkapel binnen 6 weken na dagtekening van het besluit aanpast conform de bouwtekening die is ingediend met haar zienswijze d.d. 12 oktober 2012.

Onderwerp: Overschrijding exploitatie riolering 2012 en vrijgeven beschikbare financiële middelen.
Besluit - Het college besluit:
 1. er mee in te stemmen de overschrijding van de exploitatie mee te nemen in de berekening van de mutatie reserve ‘’riolering’’ bij de jaarrekening van 2012;
 2. in te stemmen met het aanwenden van de benodigde middelen uit de investeringsplanning van de begroting 2012 (objectmaatregelen GRP, jaarschijf 2011 en 2012).
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Optimaliseren subsidieproces.
Besluit - Het college besluit:
 1. op basis van de uitkomsten van het onderzoek akkoord te gaan met de uitwerking van de vijf businesscases;
 2. het proces tot mandatering als eerste op te starten waarbij risico-gestuurde subsidieverlening geïntroduceerd wordt;
 3. op basis van de verdere uitwerking van de businesscase mandatering een apart mandaatbesluit  hiervoor op te stellen en deze separaat vast te stellen.
Onderwerp: Handhaving inspectierapport GGD inspectie van een kinderdagverblijf d.d. 6 september 2012. (E.J. Roest)
Besluit- Het college besluit tot het geven van een ‘aanwijzing’ waarin de houder van het KDV opgelegd wordt voorwaarden, waaraan niet voldaan wordt en die nader in dit advies worden omschreven, binnen de gestelde termijn in orde te brengen.
 
Onderwerp: Deelname aan het Jeugdsportfonds om het sporten mogelijk te maken voor kinderen uit gezinnen die minder dan 120 procent van het minimumloon verdienen.
Besluit- Het college besluit:
 1. deel te nemen aan het Jeugdsportfonds Noord Holland
 2. voor een periode van 3 jaar totaal € 2500,- beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van openbare gezondheidszorg stelpost nieuw beleid (671401-600218).


Rondvraag / Actiepunt
--