Collegebesluitenlijst Laren 27 maart 2012

Aanwezig:

de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 april 2012

 


Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 20 maart 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Kennisname gewijzigde versie Managementrapportage beveiligingshandboek GBA 2010/2011.
Besluit - Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de gewijzigde managementrapportage.
  2. Kennis te nemen van procedure 7 met bijlagen.
Onderwerp: Trouwen op een alternatieve locatie (kerkgebouw Velthuysenlaan 17) in de gemeente Laren.
Besluit - Het college besluit het verzoek toe te wijzen.

Onderwerp: Vergunning feestweek Laren 2012.
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, vergunning en ontheffing te verlenen aan de stichting Oranjecomité Laren NH:
  1. Onder voorschriften vergunning te verlenen voor het organiseren van de feestweek van 30 april t/m 12 mei 2012;
  2. Ontheffing te verlenen voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de Laarpop op 28 april 2012 en de braderie op 30 april 2012;
  3. Vrijstelling te verlenen van het betalen van leges en precariobelasting.

 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Ontheffing zondagopenstelling.
Besluit - Het college besluit uitvoering te geven aan de in 2010 vastgestelde beleidsregel “zondagavondopenstelling” en aan de Albert Hein een ontheffing te verlenen voor zondagavondopenstelling van deze winkel op zondag tussen 16.00 uur en 20.00 uur voor een periode van 3 jaar, vanaf 1 januari 2013 t/m 31 december 2015.

Onderwerp: Opdracht interieurontwerp gemeentehuis.
Besluit - Het college besluit:
  1. In te stemmen met het plan van aanpak en de offerte van Jonkman en Klinkhamer architecten voor het interieurontwerp van de raadzaal/trouwzaal, de foyer en de gezamenlijke lunchruimte/werkruimte Versa Welzijn;
  2. De kosten, ad € 10.724, hiervoor ten laste te brengen van de post 700119/634600.


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Langdurig bruikleen glas in loodraam.
Besluit - Het college besluit “De Oogst”, een glas in loodraam gemaakt door Femina Schilt-Geesink, in langdurige bruikleen te verstrekken aan museum Ravenstein, onder voorwaarden dat het museum voor professioneel transport zal zorgen en een verzekering afsluit op basis van de taxatiewaarde. Met het museum wordt een bruikleenovereenkomst afgesloten. Eventuele kosten voor bruikleen klaarmaken zijn voor de lener.
 


Rondvraag / Actiepunt