Collegebesluitenlijst Laren 26 juni 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 juli 2012
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 19 juni 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Advies portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 4 juli 2012.
Besluit - Het college stemt in met het adviesmemo voor het portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 4 juli 2012.

Onderwerp: Geluidsbelastingkaart.
Besluit - Het college besluit:
  1. de rapportage “Geluidsituatie 2011 gemeente Laren” vast te stellen;
  2. de gemeenteraad hierover te informeren door middel van de bijgevoegde memo;
  3. de inwoners van Laren hierover te informeren door middel van het bijgevoegde publicatiebericht (geharmoniseerd met Blaricum).
  4. de voorbereiding van de actieplannen regionaal te doen, onder voorbehoud van mogelijkheid voor maatwerkafwegingen per gemeente (bescherming beeldkwaliteit Brinkdorp Laren).
Onderwerp: Startnotitie Milieubeleidsplan 2013-2016.
Besluit - Het college besluit om:
  1. De Startnotitie Milieubeleidsplan 2013-2016 vast te stellen
  2. Deze aan te bieden aan de gecombineerde RTG/informatie bijeenkomst van 3 juli 2012


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Nota van Inlichtingen eindselectie aanbesteding Bremanpark.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de Nota van Inlichtingen voor de eindselectie in de aanbesteding Bremanpark en deze Nota van Inlichtingen toe te voegen aan de gunningsleidraad.
 


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

--
 
 

Rondvraag / Actiepunt
--