Collegebesluitenlijst Laren 25 september 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2012

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 18 september 2012
Besluit - De besluitenlijst wordt aangepast vastgesteld.

 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Bestuurlijk overleg Rijkswaterstaat over terugdringen geluidhinder A27.
Besluit - Het college besluit het aan Rijkswaterstaat opgestuurde memo met de zienswijze van de gemeentebesturen van de BEL-combinatie ter kennisgeving aan te bieden aan de Raad.

Onderwerp: Beschikbaar stellen van Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) gegevens. (J.W. van der Zwaan)
Besluit - Het college besluit
 1. deel te nemen aan de pilot Boekstart
 2. om per kwartaal GBA-gegevens beschikbaar te stellen omtrent inwoners van Laren die drie maanden oud zijn (ogv art 100 lid 1a en lid 2 van de wet GBA).
Onderwerp: 2e kwartaalrapportage 2012 van de BEL Combinatie
Besluit - De 2e kwartaalrapportage 2012 met bijgevoegde oplegnotitie aan de raad te sturen, mede ter voorbereiding op de bijeenkomst van de gezamenlijke raden op 4 oktober 2012.

Onderwerp: Memo inzake niet  meer plaatsen van verkiezingsborden.
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met het memo en dit ter informatie door te zenden aan de raad.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift aanwijzing tot beschermd gemeentelijk monument Legrasweg 2.
Besluit - Het college besluit:
 1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren waar het gaat om: I. het buiten beschouwing laten van het interieur in de redengevende omschrijving; II. het uitsluiten van de aanwijzing als monument van de garage.
 3. het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren;
 4. het besluit tot aanwijzing van de onroerende zaak Legrasweg 2 als beschermd monument in stand te laten, waarbij de garage wordt uitgesloten van de aanwijzing, de passage plus foto over het interieur worden verwijderd uit de redengevende omschrijving, en de aanwijzing wordt gebaseerd op bijgevoegde redengevende omschrijving d.d. “11 mei 2006, sept.-dec. 2011 en sept. 2012”, alles overeenkomstig bijgevoegde beschikking op bezwaar;
 5. het beschermde monument te registreren op de gemeentelijke monumentenlijst;
 6. een afschrift van dit besluit te zenden aan: de BEL-commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de ambtenaar die de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) uitvoert.


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Uitwerking samenwerkingsovereenkomst SOZA HBEL.
Besluit - Het college besluit:
 1.  in te stemmen met het geactualiseerde spelregelboekje
 2. de portefeuillehouder sociale zaken te mandateren om te mogen besluiten ten aanzien van:
 • beleid voor zover dit past binnen de kaders van het vastgestelde uitvoeringsbeleid c.q. projectenbeleid en voor zover dit past binnen de (programma-)begroting;
 •  technische wijzigingen van beleid ten gevolge van wetswijzigingen en jurisprudentie, voor zover de consequenties kunnen worden opgevangen binnen de begroting


Rondvraag / Actiepunt
 --