Collegebesluitenlijst Laren 24 januari 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--
 


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 31 januari 2012

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 17 januari 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Evenementenvergunning Atelierroute Laren 2012.
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
 
  1. vergunning voor het organiseren van het evenement “Atelierroute Laren 2012” op 21 en 22 april 2012;
  2. vergunning voor het plaatsen van 5 driehoeksborden in de periode 10 t/m 22 april 2012;
  3. vrijstelling van het betalen van leges.

 


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

--
 
 


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Status project Achterblijvende gemeenten kinderopvang.
Besluit - Het college neemt kennis van de betreffende brief van OCW waaruit blijkt dat de gemeente Laren voldoet aan de wettelijke eisen voor kinderopvang (A-status).

Onderwerp: Uitspraak RvS met betrekking tot handhaven kinderopvang.
Besluit - Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van een uitspraak van de Raad van State waaruit blijkt dat zogenoemde beleidsregels in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen niet kunnen worden gehandhaafd en
  2. In te stemmen met het aanhouden van de lopende juridische procedures met betrekking tot de gemeentelijke handhaving kinderopvang op korte termijn, in afwachting van nadere informatie van het ministerie hierover.
  3. Overigens uit te spreken dat ongeacht nadere informatie van het ministerie en de uitspraak  het college de handhavingspraktijk op basis van de beleidsregels wenst te continueren.
Onderwerp: Subsidieaanvraag BEL schaaktoernooi 2012.
Besluit - Het college besluit een incidentele subsidie te verlenen van € 150,-- aan Het Dikke Torentje. Dekking kan worden gevonden in het budget 600206 – 634451.

 


Rondvraag / Actiepunt
--