Collegebesluitenlijst Laren 24 april 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 mei 2012

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 17 april 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Beheer appartementen Groene Gerritsweg.
Besluit - Het college besluit, het beheer van de woningen of bijgevoegde beheerovereenkomst over te dragen aan de woningbouwverenging Van Erfgooiers.

Onderwerp: Evaluatie zeer grote band Laren, 13 november 2011.
Besluit - Het college besluit:
 1. De memo ‘Evaluatie zeer grote brand Laren, 13 november 2011’ vast te stellen.
 2. De memo ‘Evaluatie zeer grote brand Laren, 13 november’ als ingekomen stuk door te geleiden naar de Raad.


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: BEL Zwembad.
Besluit - Het college besluit:
Het addendum van 23 april 2012 op het raadsvoorstel fase 2 van het BEL Zwembad te bekrachtigen, met dien verstande dat besprekingen met marktpartijen plaatsvinden:
- onder voorbehoud goedkeuring college dan wel raad
- met inbegrip van een afstandsverklaring van marktpartijen

Onderwerp: Gedeeltelijk herzien besluit op principeverzoek om planologische medewerking met plaatsing antennemast door HCC ten behoeven van KPN op terrein Schuilkerkpad 1: precieze locatie en financiële aspecten. 
Besluit - Het college besluit in aanvulling op het besluit van 28 februari 2012:
 1. een recht van opstal en gebruiksrecht te vestigen op het terrein Schuilkerkpad 1 ten behoeve van een antennemast
 2. de financiële gevolgen te verwerken in de (meerjaren)begroting.
Onderwerp: Principeverzoek voor gebruikswijziging van het (voormalige) apothekerspand aan de Pastoor Hendrikspark 32 te Laren.
Besluit - Het college besluit, niet in te stemmen met de gebruikswijziging van het apothekerspand naar een kantoor en/of winkel aan de Pastoor Hendrikspark 32 te Laren.

Onderwerp: Caliskamp.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Caliskamp;
 2. Het SPvE Caliskamp te presenteren aan eigenaren/gebruikers bedrijfspanden en omwonenden.
Onderwerp: Vaststellen Handhavings-uitvoeringsprogramma 2012.
Besluit - Het college besluit het Handhavings- uitvoeringsprogramma 2012 vast te stellen en ter kennisname aan de gemeenteraad te zenden.

Onderwerp: Vestiging dansacademie/studio aan de Barbiersweg 17.
Besluit - Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan het hergebruik van het bedrijfspand aan de Barbiersweg 17, ten behoeve van vestiging van een dansacademie;
Met in achtneming van de volgende overwegingen:
 • geen overnachtingen toe te staan in het bedrijfspand
 • in de aan te vragen afwijking danwel een gebruiksvergunning nadere eisen te stellen aan geluidniveau en aantal bezoekers (verkeersbewegingen).
 • Bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan deze wijziging te bestendigen.
Onderwerp: Opleggen van een last onder dwangsom vanwege diverse strijdigheden op perceel Tafelbergweg 32.
Besluit - Het college besluit aan de eigenaren van perceel Tafelberg 32 een last onder dwangsom op te leggen ten aanzien van de:
 1. Erfafscheiding ter hoogte van €5.000,- wanneer de eigenaren niet binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit de illegale situatie te hebben beëindigd.
 2. Beukenhaag ter hoogte van €5.000,-  wanneer de eigenaren niet binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit de illegale situatie te hebben beëindigd.
 3. Inrit ter hoogte van €1.000,-  wanneer de eigenaren niet binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit de illegale situatie te hebben beëindigd.
Onderwerp: Vragen D66 inzake parkeerplaats Sint Janskerkhof.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met onderliggende conceptbrief.

Onderwerp: Verhogen maximum snelheid A27.
Besluit - Het college besluit:
Met bijgevoegde concept-brief de minister van Infrastructuur en Milieu op te roepen niet over te gaan tot het verhogen van de maximum snelheid op het gedeelte A27 bij Laren, en deze brief met de raad te bespreken.

Onderwerp: Raadsvoorstel Jaarrekening 2011.
Besluit - Het college besluit:
Raadsvoorstel, besluit en jaarrekening 2011 van de gemeente Laren aan te bieden aan de gemeenteraad
 
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Termijnen subsidieverordening en in behandeling nemen van aanvragen.
Besluit - Het college besluit:
 1. Aan instellingen die binnen de gestelde termijn uitstel hebben gevraagd conform art. 6, lid 3 van de subsidieverordening een termijn van 8 weken na 1 april te geven gedurende de looptijd van de Algemene subsidieverordening Laren 2011 voor het indienen van subsidieaanvragen.
 2. Aanvragen die binnengekomen zijn in het weekend van 31 maart en 1 april 2012 en geregistreerd staan op 2 april te beschouwen als op tijd ingediend.
 3. In te stemmen met de voorgestelde beleidslijn voor instellingen waarvan op 1 april geen aanvraag ontvangen is.
Onderwerp: Subsidieaanvraag Stichting AtelierRoute Laren 2012.
Besluit - Het college besluit de subsidie te weigeren aan de Stichting AltelierRoute Laren omdat een budget ontbreekt en het verlenen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond.

Onderwerp: Fusie Stichting Versa Welzijn en Stichting Sociaal Cultureel Werk De Warrekam.
Besluit - Het college besluit de fusie tussen Stichting Versa Welzijn en Stichting Sociaal Cultureel Werk De  Warrekam goed te keuren.

Onderwerp: Sluiting peuterspeelzaal Pollewop.
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van de sluiting van peuterspeelzaal Pollewop met ingang van 1 mei 2012 en de financiële gevolgen daarvan voor de gemeente te verwerken in de (meer)jarenbegroting.
 


Rondvraag / Actiepunt
--