Collegebesluitenlijst Laren 23 oktober 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 16 oktober 2012
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Bomen op de Brink.
Besluit - Het college besluit:
 1. twee stervende bomen te verwijderen;
 2. dood hout te snoeien;
 3. de verdichte bovenste bodemlaag te breken;
 4. pijlers met granulaat in de bodem aan te brengen (teneinde de beluchting te bevorderen)
 5. de strooisellaag te herstellen,
 6. nader onderzoek naar de Acacia-boom uit te voeren en eventueel noodzakelijke maatregelen te nemen,
 7. zwaar verkeer en auto’s onder de bomen niet meer toe te staan,
 8. de kosten van deze maatregelen à € 40.025,- te dekken uit het bij de zomernota beschikbaar gestelde bedrag van € 63.000,-,
 9. de kosten per evenement à € 1.440,- in rekening te brengen bij de organiserende partij,
 10. BOA’s in te zetten om toezicht te houden bij de op- en afbouw van de evenementen,
 11. de bovenstaande besluiten af te stemmen met de commissie.
Onderwerp: Vestiging eeuwigdurend erfpachtrecht op een snippergroen perceeltje met ondergrondse leidingen gelegen aan Co Bremanlaan.
Besluit - Het college besluit:
 1. Akkoord te gaan met het notarieel laten vestigen van een eeuwigdurend erfpachtrecht tegen een eenmalige afkoopsom van de canon van € 6.000 kosten koper.
 2. De afkoopsom van € 6.000 te boeken op kostenplaats 683001 Bouwgrondexploitatie algemeen en te betrekken in rekeningresultaat 2012.
Onderwerp: Aflossing zekerheidshypotheek woning Goede Herder.
Belsuit - Het college besluit:
 1. te bevestigen aan het notariskantoor dat de gemeente Laren gedeeltelijk royement verleent voor de hypothecaire inschrijving.
 2. de eenmalige inkomsten (het aflossingsbedrag) van € 100.000 verantwoorden op kostenplaats 683001 Bouwgrondexploitatie algemeen en te betrekken in het rekeningresultaat 2012.
Onderwerp: Memo voortgang gewestelijke samenwerking.
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met het memo en dit te doen toekomen aan de raads- en commissieleden.
 


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Opslag van diverse materialen en containers op het perceel Hoefloo 20a.
Besluit - Het college besluit een dwangsom op te leggen met een begunstigingstermijn van twee weken aan de eigenaar van perceel Hoefloo 20a voor de volgende onderdelen.
 1. Het college besluit een dwangsom ter hoogte van € 1.000,- per overtreding voor het bouwen c.q. plaatsen van een blauwe container met een lengte van circa 6.06 meter, breedte van circa 2.44 meter en hoogte van circa 2.59 meter
 2. Het college besluit een dwangsom ter hoogte van € 1.000,- per overtreding voor het bouwen


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Aanpassing verordeningen aan Wet Afschaffing Huishoudinkomenstoets.
Besluit - Het college besluit:
 1. De gemeenteraad voor te stellen de  Verordening Langdurigheidstoeslag 2012-A, de Toeslagenverordening WWB 2012-A en de Verordening Maatschappelijke Participatie 2012-A vast te stellen conform de concept raadsbesluiten;
 2. De inkomensgrens voor de Computerregeling voor minima met ingang van de 8e dag na de bekendmaking van het collegebesluit vast te stellen op 110% van de bijstandsnorm, en aan dit besluit terugwerkende kracht verlenen tot en met 1 januari 2012.
Onderwerp: Mandaatverlening.
Besluit - Het college besluit wethouder J. W. van der Zwaan mandaat te verlenen om ter afwikkeling van de brandschade bibliotheek een overeenkomst te sluiten met het externe bureau HBS om de hoogte van de brandschade te laten vaststellen.
 


Rondvraag / Actiepunt
 --