Collegebesluitenlijst Laren 22 mei 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 15 mei 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Aanschaf huisverbod-online in het kader van herzien procedure Wet tijdelijk huisverbod.
Besluit - Het college besluit:
 1. BOPZ-online per 1 augustus 2012 aan te schaffen.
 2. De kosten van € 618,-- voor het jaar 2012 incidenteel ten laste te brengen van de post veiligheid en criminaliteit, budget Huisverbod.
 3. De periodieke kosten van BOPZ-online van € 523,20 vanaf 2013 e.v. structureel ten laste te brengen van post veiligheid en criminaliteit. De kosten zijn opgenomen in de kadernota.
 4. Huisverbod-online per 1 augustus 2012 aan te schaffen.
 5. De kosten van € 1.514,19 voor het jaar 2012 incidenteel ten laste te brengen van de post veiligheid en criminaliteit, budget Huisverbod.
 6. De periodieke kosten van Huisverbod-online van €1.142,04 vanaf 2013 e.v. structureel ten laste te brengen van post veiligheid en criminaliteit. De kosten zijn opgenomen in de kadernota.
 7. GGZ Centraal te informeren over de aanschaf van BOPZ-online.
Onderwerp: Evenementenvergunning Café De Koerier.
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouder besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
 1. De beleidsregel ‘Oranjethuissituatie ten tijde van EK 2012, gemeente Laren’ vast te stellen. Wat betekent dat tijdens het EK 2012 er maximaal één vergunning wordt verleend voor het plaatsen van een (tv)-scherm in de openbare ruimte en er strikte voorwaarden gelden.
 2. Vergunning te verlenen voor het organiseren van dit evenement rond de poulewedstrijden van het Nederlands Elftal door Café De Koerier.
Onderwerp: Zienswijzen Begroting 2013, Meerjarenraming 2014-2016 en Jaarrekening 2011 BEL Combinatie.
Besluit - Het college besluit bijgaand raadsvoorstel aan de raad voor te leggen en de raad voor te stellen:
 1. Met betrekking tot de jaarrekening 2011 in het kader van de zienswijze geen opmerking te maken.
 2. Met betrekking tot de begroting 2013 van de BEL Combinatie in het kader van de zienswijze de volgende opmerking te maken: - ten aanzien van de bezuinigingstaakstelling 2013 is het van belang om vroegtijdig met de gemeente in overleg te treden om invulling aan deze taakstelling te geven.


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Caliskamp.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Caliskamp en de conclusie van het rapport te onderschrijven;
 2. Het SPvE Caliskamp ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
Onderwerp: 1e wijziging op de Verordening op de Warenmarkt voor de gemeente Laren en vaststelling Marktreglement 2012.
Besluit - Het college besluit:
 1. de 1e wijziging op de Verordening op de Warenmarkt voor de gemeente Laren 2012 aan de gemeenteraad aan te bieden.
 2. tot vaststelling van het Marktreglement 2012.
Onderwerp: Vestiging van scoutingvereniging aan Veerweg.
Besluit - Het college besluit:
 1. in te stemmen met bijgevoegd ontwerpbesluit waardoor het in gebruik nemen van een locatie aan de Veerweg te Laren door scouting Maggy Lekeux wordt gedoogd totdat het bestemmingsplan Laren-West in werking treedt.
 2. het voornemen tot gedogen te publiceren in het Larens Journaal
 3. het ontwerpbesluit voor de duur van 2 weken voor een iedere ter inzage te leggen.
Onderwerp: Reconstructie Blaricummertollaan (Eemnesserweg, Blaricum).
Besluit - Het college besluit te participeren in de uitvoering van de bestuursopdracht Planvorming Herinrichting Eemnesserweg voor wat betreft het Larense deel daarvan, de Blaricummertollaan.
 
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Achtervangovereenkomst met Waarborgfonds. (E. de Jong)
Besluit - Het college besluit een achtervangovereenkomst aan te willen gaan met het Waarborgfonds voor de lening van de Bank Nederlandse Gemeenten aan de WbV Van Erfgooiers als voortzetting van een tot aflossing gekomen eerdere lening t.b.v. een wooncomplex.
 

Rondvraag / Actiepunt