Collegebesluitenlijst Laren 21 februari 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer drs. G.H. Veerman, loco-secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 14 februari 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld, waarbij daar waar Naarderweg vermeld staat dat aangepast wordt in Naarderstraat.
 
 

Portefeuille:Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Inzage financiële brand Houtzagerij/Bibliotheek.
Besluit - Het college besluit:
 1. De gemeenteraad in kennis te stellen van de financiële consequenties van de brand Houtzagerij/Bibliotheek middels bijgevoegde memo.
 2. Genoemde kosten ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2011 en hierover verantwoording aan de raad af te leggen bij het vaststellen van de jaarrekening.


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Start IBP-geschil over geluidsmaatregelen in verband met Grote Planologische Afwijkingsprocedure voor project Reconstructie N525.
Besluit - Het college besluit:
 1. Een geschillenprocedure te starten op grond van de Realiseringsovereenkomst IBP over geluidmaatregelen in verband met de Reconstructie N525;
 2. Bijgaande concept-brief te sturen aan de IBP-partners provincie, gemeenten Hilversum en Bussum, en Media Park Enterprises B.V.;
 3. Bijgaande concept-memo te doen toekomen aan de raad.
Onderwerp: Bezwaar inzake lasten onder dwangsom perceel Hilversumseweg 44 te Laren.
Besluit - Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen, met correctie van de drie punten, zoals is verwoord in het voorstel.
Hierbij de termijn waarbinnen aan de lastgeving dient te zijn voldaan te stellen op drie maanden, op straffe van een dwangsom van € 15.000,00 ineens ten aanzien van het gebruik van het manegegebouw als logiesverblijf en op
€ 1.000,00 ineens ten aanzien van het bijgebouw aan de noordzijde van het perceel.
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Naamgeving WSI-project.
Besluit - Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van het advies van de Beheer en Exploitatiestichting i.o. inzake de naamstelling van de verschillende gebouwen en neemt tevens kennis van het overleg dat daarover tussen de Beheerstichting en enkele gemeenteraadsleden heeft plaatsgevonden.
 2. De gemeenteraad te vragen de volgende namen te onderschrijven:
 • “’t Hart van Laren” als naam voor de Beheer en Exploitatiestichting.
 • “’t Brinkhuis” als naam voor het gebouw waarin het Cultuurhuis wordt gevestigd.
 • “Het Muziekcentrum” als naam voor het gebouw waarin het Centrum voor Muziek en Muziekonderwijs wordt gevestigd.
Onderwerp: Actiepuntenverslag van het signaleringsoverleg jeugd gemeente Laren van 15 december 2011. (E.J. Roest)
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van het signaleringsoverleg jeugd gemeente Laren van 15 december 2011.

Onderwerp: Bestuursopdracht theater Singer Laren: samen verder!
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met de bestuursopdracht en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
 2. Rekening te houden met de mogelijke kosten voor een aanvullend onderzoek á maximaal € 15.000,-- ten laste van de post onvoorziene uitgaven 692201-600000.
 3. Uiterlijk eerste kwartaal 2013 beslissen over een go of no go voor een nieuw theater
Onderwerp: Uitspraak Raad van State met betrekking tot handhaven kinderopvang
Besluit -
 1. Het college besluit alle beschikkingen die na 21 december 2011 zijn genomen in het kader van de handhaving kinderopvang in te trekken.
 2. De betrokken portefeuillehouder zal onderzoeken welke zaken directe gezondheid, hygiëne en veiligheid in gevaar brengen en daarover in contact treden met de betreffende instellingen.
Onderwerp: Mogelijke vestiging crematorium.
Besluit - Het college besluit de locatiekeuze voor een crematorium voor advies en overleg te bespreken met de cie R&I.


Rondvraag / Actiepunt
--