Collegebesluitenlijst Laren 21 augustus 2012

Aanwezig:
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2012

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 14 augustus 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Afronding aanleg bergbezinkvoorziening Gooiergracht.
Besluit - Het college besluit de notitie over de afronding van de aanleg van de bergbezinkvoorziening Gooiergracht aan de raad te zenden.

Onderwerp: Bomen op de Brink.
Besluit - Het college besluit:
 1. in te stemmen met de eenmalige maatregelen ter verbetering van de bodem en de bomen, inclusief het aanbrengen van een pad van halfverharding à € 63.000,-;
 2. middels bijgevoegd raadsvoorstel de raad voor te stellen de benodigde middelen beschikbaar te stellen;
 3. in te stemmen met het jaarlijkse onderhoud à € 7000,- en dit te verwerken in de begroting van 2013 en verder;
 4. een reglement voor evenementenhouders op te stellen.
 5. per evenement de eenmalige kosten van € 1.440, - in rekening te brengen bij de evenementenhouder en in de zomernota 2013 de uitgaven en inkomsten vermelden.
 6. om de in conditie sterk verminderde zes eiken aan de oostelijke binnenzijde te kappen en hiervoor een kapvergunning aan te vragen.
 7. na de evaluatie van de jaarlijkse evenementen te besluiten of deze ook in de toekomst op de Brink plaats zullen vinden of elders;
 8. nader onderzoek uit te laten voeren naar de Acacia.

 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Advies van 25 mei 2012 van de commissie voor de bezwaarschriften.
Besluit - Het college besluit het beleid als neergelegd onder punt 4.1 op blz. 5 van de Uitvoeringsregeling van de Wegsleepverordening aan te passen aan het bestendig uitgevoerde beleid d.w.z. dat een ieder die op donderdagavond na 21.00 uur de auto heeft geparkeerd op het gedeelte van Plein 1945 waar het parkeerverbod geldt een parkeerboete krijgt. Bovendien worden de wegsleepkosten in rekening gebracht bij de eigenaren van de auto’s die na ca. 21.15 uur nog zijn geparkeerd op het gedeelte van Plein 1945, waar het parkeerverbod geldt.

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit van 28 februari 2012, verzonden 5 maart 2012, tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het kappen van 1 zomereik op het perceel Slangenweg 16A te Laren.
Besluit - Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en conform dit advies het bestreden besluit in stand te laten.

Onderwerp: Advies van de commissie voor de bezwaarschriften n.a.v. bezwaarschrift m.b.t. besluit tot wegslepen auto van Plein 1945.
Besluit - Het college besluit conform het advies van 24 mei 2012 van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit in stand te laten.

Onderwerp: Stand van zaken aanleg HOV Lijn.
Besluit - Het college besluit de memo met de stand van zaken aanleg HOV lijn toe te zenden aan de raad.

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit van 8 maart 2012, verzonden 12 maart 2012, tegen de verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 1 grove den en 1 fijnspar op het perceel Haenwijck 6 te Laren.
Besluit - Het college besluit om het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en conform dit advies het bestreden besluit in stand te laten.
 
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
Besluit - Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de bijgaande memo.
 2. De memo ter kennisname op te sturen aan de Raad en de leden van de commissie M&F.
Onderwerp: Opschorting sluitingsdatum zwembad De Biezem.
Besluit - Het college besluit, onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad:
 1. akkoord te gaan met verlenging van de huidige exploitatie en beheer door de Stichting Binnensportaccommodaties Laren tot uiterlijk 15 juni 2013;
 2. in te stemmen met de gevraagde exploitatiesubsidie van € 191.400 en dit bedrag te verwerken in de begroting 2013.
 3. bijgevoegd voorstel aan de raad voor te leggen, waarin wordt aangegeven dat de kosten maximaal € 191.400 bedragen, doch in definitieve zin mede afhankelijk zijn van een eventuele bijdrage vanuit Blaricum en Eemnes en dat deze zullen worden verwerkt in de vast te stellen begroting 2013.
 4. de bonden te informeren over dit voorstel aan de raad


Rondvraag / Actiepunt