Collegebesluitenlijst Laren 20 maart 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw Drs. B.G.C. Binkhorst, loco-secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 maart 2012
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 13 maart 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Aanvraag eenmalige subsidie Geologisch Museum Hofland.
(J.W. van der Zwaan)
Besluit - Het college besluit:
 1. Een eenmalige subsidie te verlenen aan Geologisch Museum Hofland en deze vast te stellen op € 200,--.
 2. De subsidiekosten ten laste te brengen van kostenplaats Representatie/kostensoort Representatie 600206-6344550.
 3. Bij de opening van de jubileum tentoonstelling door burgemeester Elbert Roest, dit bedrag symbolisch in de vorm van een waardecheque aan te bieden aan het museum.
Onderwerp: Privacy convenanten Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.
Besluit - Het college besluit:
 1. Tot het aangaan van het Algemeen Privancy en Samenwerkingsovereenkomst Casusoverleggen binnen het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.
 2. Tot het aangaan van het Specifiek Privacyconvenant gegevensuitwisseling persoongerichte aanpak meerderjarige veelplegers binnen het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek vast te stellen.
 3. In te stemmen met ondertekening door de burgemeester van de onder besluit 1 en 2 genoemde convenanten.
 
Onderwerp: PHO Gezondheidszorg G&V.
(J.W. van der Zwaan)
Besluit - Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.

Onderwerp: Voorverkenning Servicecentrum Gooi en Vechtstreek.
Besluit - Het college besluit:
 1. Deel te nemen aan een voorverkenning naar de mogelijkheden van een Servicecentrum Gooi en Vechtstreek waarin (delen van) de bedrijfsvoering van de negen gemeenten, het gewest en de regionale brandweer Gooi en Vechtstreek kunnen worden ondergebracht.
 2. De bijdrage aan de kosten van de verkenning, voor Laren              € 1.757,66 ten laste te brengen van de post Samenwerkingsverbanden 600501/634900.


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Bezwaar tegen besluit tot weigering van een omgevingsvergunning voor het kappen van 243 kerstbomen op het perceel Tafelbergweg hoek Legrasweg.
Besluit - Het college besluit het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen, het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van de motivering daarvan zoals is verwoord in het advies en het verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte kosten niet te honoreren.

Onderwerp: Principevoorstel Klaaskampen 70/Molenweg 35-37.
Besluit - Het college besluit:
 1. Niet in te stemmen met het onderhavige schetsvoorstel voor het verbouwen van een Rijksmonument;
 2. In te stemmen met de concept brief.
 3. Maximaal 3 woningen toe te staan onder strikte randvoorwaarden die het rijksmonument niet aantasten, en dit te zijner tijd te verwerken in de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan.
Onderwerp: Uitspraak Villa Ariette.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de memo aan de raad.
 
Onderwerp: 1e concept jaarrekening en jaarverslag 2011.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het 1e concept van de jaarrekening en jaarverslag 2011 vast te stellen.
 2. Dit vastgesteld concept ter beschikking stellen aan de accountant t.b.v. haar controlewerkzaamheden.


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Uitspraak Rechtbank op beroep kinderdagverblijf (KDV) Joukje.
Besluit - Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Rechtbank inzake KDV Joukje.
 2. Het besluit op bezwaar van 8 november 2011 en het primaire besluit waarin aan KDV Joukje een bestuurlijke boete is opgelegd in te trekken.
Onderwerp: PHO Wonen, Welzijn en Zorg.
Besluit - Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.

Onderwerp: Vier jarenbeleidsplan Wmo/Wpg 2012-2015 “Laren voor iedereen”.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met het beleidsplan “Laren voor iedereen” een vierjaren beleidsplan Wmo/en Wpg 2012-2015.
 2. De gemeenteraad te vragen het beleidsplan inclusief de bijlagen (en commentaar van de Wmo-raad) vast te stellen.
 3. De evaluatie van het beleid te koppelen aan de jaarlijkse uitvoeringsplannen.
Onderwerp: Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2013.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2013 voorlopig vast te stellen.
 2. In de conceptbegroting 2013, ten behoeve van de Binckhorst-St. Jan, een bedrag ad € 6.494,73 voor onderwijsleerpakket en meubilair op te nemen op kostenplaats 642301/634900.
Onderwerp: Aanpassing verordeningen e.d. van per 1 januari 2012 gewijzigde WWB.
Besluit - Het college besluit:
 1. Bijgevoegde nota “aanscherping WWB” vast te stellen;
 2. De gemeenteraad voor te stellen de Re-integratieverordening WWB 2012, de Afstemmingsverordening WWB 2012, de Verordening Langdurigheidstoeslag 2012, de Toeslagenverordening WWB 2012 en de Verordening Maatschappelijke Participatie 2012 vast te stellen conform de concept raadsbesluiten.
 3. De Beleidsregels Re-integratieverordening WWB 2012, zoals opgenomen in bijgevoegde nota “aanscherping WWB”, onder intrekking van de Beleidsregels Re-integratieverordening WWB IOAW IOAZ 2010 in werking te laten treden op 8e dag nadat zij door het college zijn vastgesteld en bekend gemaakt, en aan de inwerkingtreding terugwerkende kracht verlenen tot en met 1 januari 2012;
 4. De Nadere Regels Re-integratieverordening WWB 2012, zoals opgenomen in bijgevoegde nota “aanscherping WWB”, onder intrekking van de Nadere Regels Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2010 in werking laten treden op de 8e dag nadat zij door het college zijn vastgesteld en bekend gemaakt, en aan de inwerkingtreding terugwerkende kracht verlenen tot en met 1 januari 2012;
 5. De Beleidsregels krediethypotheek en geldlening WWB 2012, zoals opgenomen in bijgevoegde nota “aanscherping WWB”, onder intrekking van de Beleidsregels krediethypotheek en geldlening WWB en WIJ 2010 in werking laten treden op de 8e dag nadat zij door het college zijn vastgesteld en bekend gemaakt, en aan de inwerkingtreding terugwerkende kracht verlenen tot en met 1 januari 2012;
 6. De inkomensgrens voor de regeling deelname maatschappelijk verkeer, de categoriale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten, en de regeling 65+ met ingang van de 8e dag na bekendmaking van het collegebesluit vaststellen op 110% van de bijstandsnorm, en aan dit besluit terugwerkende kracht verlenen tot en met 1 januari 2012.


Rondvraag / Actiepunt
--