Collegebesluitenlijst Laren 1 mei 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
de heer E.J. de Jong, wethouder
 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 mei 2012

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 24 april 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Memo stand van zaken Bestuursopdracht Milieubeleidsplan 2013-2016.
Besluit - Het college besluit om:
 1. met de memo in te stemmen
 2. de aangepaste planning vast te stellen als onderdeel van de Bestuursopdracht
 3. en de memo ter kennis aan de Raad aan te bieden
Onderwerp: Opstellen Asbestkansenkaart t.b.v. naleving Arbeidsomstandighedenbesluit.
Besluit - Het college besluit:
 1. door bureau Tauw een Asbestkansenkaart te laten opstellen;
 2. de kosten te dekken van het overschot 2012 op het budget Landschap en natuurbehoud, via de Zomernota.
Onderwerp: Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van de structurele rijksbijdrage Veiligheidshuizen vanaf 2013 e.v. en om die reden de structurele gemeentelijke bijdrage in de (kader)begroting te laten staan. Mits alle regiogemeenten de voorgestelde financiële bijdragen leveren.

Onderwerp: Actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 (APV).
Besluit - Het college stelt de raad voor om de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 (eerste wijziging) vast te stellen.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Tekenen LOR brief jaarrekening.
Besluit - Het college besluit:
In te stemmen met het tekenen van de zogenaamde LOR-brief aan de accountant ten behoeve van de jaarrekeningcontrole.
 
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Zienswijze jaarrekening 2011 en ontwerpbegroting 2013 van Regionaal Bureau Leerlingzaken.
Besluit -
 1. Het college besluit om zonder nadere zienswijze kennis te nemen van de jaarrekening 2011 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken;
 2. Het college besluit om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2013 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken;
 3. Het college besluit een zienswijze in te brengen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014 en 2015;
 4. Het college besluit om de meerkosten ad € 4.371 op te nemen in de begroting van 2013 e.v.
 5. Het college besluit om de memo “Regionaal Bureau Leerlingzaken” ter kennisneming te verstrekken aan de raad.
Onderwerp: Subsidieaanvraag Plaatselijke Regelings Commissie Avondvierdaagse Laren NH 2012.
Besluit - Het college besluit:
 1. subsidie aan de Plaatselijke Regelings Commissie Avondvierdaagse Laren NH te weigeren omdat het budget ontbreekt en verlenen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond.
 2. een bijdrage van maximaal € 300,-- te geven aan de ontwikkeling van de website waardoor de gemeente zich via een tekst op de website kan profileren als stimulator van gezond bewegen. Dekking kan worden gevonden in het budget representatie-citymarketing 600206-634451.
Onderwerp: Vrijwilligersprijs.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het gewijzigde reglement vrijwilligerscomité Laren.
 
 

Rondvraag / Actiepunt
--