Collegebesluitenlijst Laren 19 juni 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 juni 2012
 


Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 12 juni 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Evenementenvergunning Sonny’s Inc. Live in Laren op 14 juli 2012.
Besluit - De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
 1. Op grond van artikel 2:25 Apv vergunning te verlenen aan Sonny’s Inc. voor het organiseren van het evenement “Sonny’s Inc. Live in Laren” op 14 juli 2012 van 14.00 tot 01.00 uur ’s nachts
 2. Op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen voor het schenken van zwak-alcolholhoudende dranken op 14 juli 2012 van 14.00 tot 00.30 uur ’s nachts.
 3. Op grond van artikel 4.3 van de legesverordening aan de organisatie van Sonny’s Inc. vrijstelling van het betalen van leges en op grond van artikel 9 lid 7 van de precarioverordening vrijstelling van de precariokosten.


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Vragen Liberaal Laren vestiging Regus Business Centre.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met onderliggende conceptbrief.

Onderwerp: Gedoogbeschikking inzake nieuwe locatie scouting Maggy Lekeux en verzoek tot handhaving.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met:
 1. bijgevoegd besluit waardoor het in gebruik nemen van een locatie aan de Veerweg te Laren door scouting Maggy Lekeux wordt gedoogd totdat het bestemmingsplan Laren-West in werking treedt.
 2. afzien van handhavend optreden.
 3. een brief aan het GNR waarin hen wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan zorgvuldige inpassing van de scouting in het gebied en aan te geven wat het gewenst eindbeeld is.
 4. een gesprek van portefeuillehouder Van der Zwaan met de scouting Maggy Lekeux waarin het gewenste eindbeeld wordt afgestemd.
 5. communicatie over dit besluit naar omwonenden.
Onderwerp: Bezwaar van Elvestia Beleggingen B.V. tegen het niet verwijderen van de anti-parkeerpaaltjes voor het pand Eemnesserweg 3.  
Besluit -  Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften inzake Elvestia Beleggingen B.V deels over te nemen en deels niét te volgen, zoals onderstaand is aangegeven.

Onderwerp: Herroepen last onder dwangsom anoniem adres
Besluit - Het college besluit het besluit van 24 april 2012, verzonden 11 mei 2012, waarin aan de eigenaren van perceel anoniem adres een last onder dwangsom is opgelegd ten aanzien van de
 1. erfafscheiding ter hoogte van €5.000,- wanneer de eigenaren niet binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit de illegale situatie op voornoemd perceel hebben beëindigd;
 2. beukenhaag ter hoogte van €5.000,-  wanneer de eigenaren niet binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit de illegale situatie op voornoemd perceel hebben beëindigd;
 3. inrit ter hoogte van €1.000,-  wanneer de eigenaren niet binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit de illegale situatie op voornoemd perceel  hebben beëindigd
te herroepen, waardoor het besluit van 24 april 2012, verzonden 11 mei 2012, geacht wordt niet te hebben bestaan.

Onderwerp: Voorgenomen aanwijzing van Wally Moesweg 1 als beschermd gemeentelijk monument.
Besluit - Het college besluit:
 1. het voornemen uit te spreken het pand Wally Moesweg 1 aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument;
 2. dit voornemen kenbaar te maken aan de eigenaar(s) van het pand door middel van bijgevoegde concept-brief.

 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 Tomingroep.
Besluit - Het college besluit:
 1. De begroting 2013 en de meerjarenraming voor kennisgeving aannemen
 2. De gemeenteraad door middel van het bijgevoegde memo informeren
Onderwerp: Locatie crematorium.
Besluit - Het college besluit:
In te stemmen met verzending van bijgevoegde memo naar de raad over de stand van zaken met betrekking tot de locatiekeuze voor een crematorium in Laren.

Onderwerp: Aanvraag éénmalige subsidie voor 2012 door de Voedselbank Gooi en Omstreken.
Besluit - Het college besluit:
 1. De éénmalige subsidie voor 2012 aan de Voedselbank Gooi en Omstreken te weigeren omdat budget ontbreekt en verlenen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond;
 2. Een bijdrage van € 300,-- te geven voor de inrichtingskosten van de nieuwe locatie van de Voedselbank Gooi en Omstreken en hieraan de voorwaarde te verbinden dat alle gemeenten waaraan subsidie gevraagd hebben positief besluiten;
 3. De incidentele bijdrage ten laste te brengen van kostenplaats Maatschappelijke Zorg (662002) – Uitvoeringskosten WMO (642212).


Rondvraag / Actiepunt
 --