Collegebesluitenlijst Laren 18 september 2012

Aanwezig:

de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 september 2012

 


Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 11 september 2012
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Intentieverklaring Energieafspraak Noord-Holland 2012-2016.
Besluit - Het college besluit de Intentieverklaring Energieafspraak Noord-Holland 2012-2016 te ondertekenen.
 
Onderwerp: Trouwen op een alternatieve locatie (Torenlaan 55b) in de gemeente Laren.
Besluit - Het college besluit het verzoek toe te wijzen.
 
Onderwerp: Evaluatie werken op afspraak.
Besluit - Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de Evaluatie werken op afspraak.
 2. Kennis te nemen van de voorgenomen voortgang.
 3. Een memo hiervoor aan de raad te doen toekomen.
Onderwerp: PHO Gezondheidszorg G&V. (J.W. van der Zwaan)
Besluit - Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.

Onderwerp: Aangaan dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie voor 2013.
Besluit - Het college besluit de Dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie voor 2013 aan te gaan.
 

 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Overnemen standplaats Vishandel Hopman aan het Plein 1945. Besluit - Burgemeester en wethouders besluiten:
 1. De heer J. Hopman, na schriftelijke opzegging van de heer G. Hopman, op de wachtlijst voor standplaatshouders te plaatsen;
 2. De standplaatsvergunning van de heer G. Hopman niet over te schrijven op naam van de zoon de heer J. Hopman.
 3. Aan de CVAH mede te delen dat er geen redenen zijn om van het Standplaatsenbeleid af te wijken.
Onderwerp: Fonteinpomp Coeswaerde.
Besluit - Het college besluit:
 1. in te stemmen met de aankoop van de fonteinpomp voor een bedrag van € 3.250,00;
 2. om de kosten van de vervanging van de fonteinpomp te dekken door middel van de onderschrijding op de kostenplaats ‘’straatmeubilair’’.
Onderwerp: Het vastleggen van de Beheersverordening begraafplaats gemeente Laren 2012.
Besluit - Het college besluit:
 1. akkoord te gaan met de gewijzigde Beheersverordening begraafplaat gemeente Laren 2012;
 2. de inflatiecorrectie jaarlijks toe te passen.
Onderwerp: Welzijnssubsidies 2013. (J.W. van der Zwaan)
Besluit - Het college besluit het voorstel aan te houden tot 25/9 om duidelijkheid te krijgen over de verwerking in de begroting 2013 e.v.
 
Onderwerp: Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het raadsvoorstel en de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen aan de raad ter besluitvorming aan te bieden.
 2. Het implementatieplan Risicomanagement en Weerstandsvermogen vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: PHO, Wonen, Welzijn en Zorg.
Besluit - Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.

Onderwerp: Verzoek Doordecentralisatie Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm.
Besluit - Het college besluit het algehele doordecentralisatie verzoek onderwijshuisvestingsmiddelen, van Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm, op grond van de “Samenwerkingsovereenkomst Beheerscommissie onderhoud basisscholen” af te wijzen.

Onderwerp: Gemeentelijk advies op grond van de Fusietoets.
Besluit - Het college besluit op grond van de Fusietoets een positief advies af te geven aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de bestuursoverdracht, per 1 januari 2013, van basisschool KinderRijk van de Stichting Vernieuwend Onderwijs in het Gooi te Naarden aan de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Primair Onderwijs.

Onderwerp: Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2013 en notulen Op Overeenstemming Gericht Overleg.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2013 definitief vast te stellen;
 2. Het budget voor het opleidingspakket en meubilair t.b.v. de Binckhorst-St. Jan ad. € 13.041 op te nemen in de begroting 2013 op kostenplaats “huisvesting bijzonder basisonderwijs” (642301) met kostensoort “overige diensten” (634900);
 3. Het college besluit om kennis te nemen van het verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO), dat heeft plaatsgevonden op 16 april 2012.
Onderwerp: Reparatie secretaire gemeentehuis Laren.
Beleid - Het college besluit de secretaire te laten repareren voor een bedrag van € 2.469,25. Dekking uit de post 654001/634900; Kunst en Cultuur/Overige diensten.


Rondvraag / Actiepunt
--