Collegebesluitenlijst Laren 18 en 20 december 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 08 januari 2013 

 

Portefeuille Allen:

 
Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 11 december 2012
Besluit: De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

 
Onderwerp: Vaststelling brugdagen 2013.
Besluit: Het college besluit om de voorgestelde dagen vrijdag 10 mei en vrijdag 27 december 2013 als brugdagen voor het jaar 2013 aan te wijzen.
 
Onderwerp: PHO Gezondheidszorg G&V.
(J.W. van der Zwaan)
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
Onderwerp: Besluit hogere grenswaarden voor woning 13 van het
bouwplan Rijksweg west 14-16 te Laren.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het besluit hogere grenswaarden voor woning 13 van het bouwplan Rijksweg West 14-16 en het na bekendmaking 6 weken ter inzage te leggen.
 
Onderwerp: Advies portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en
Vechtstreek d.d. 19 december 2012.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de adviesmemo voor het portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 19 december 2012.
 
Onderwerp: Wijzigingen CAR-UWO ivm nieuw contract collectieve
zorgverzekering.
Besluit: Het college besluit:
  1. De circulaire van het LOGA van 4 september 2012 (CVA/U201201328) vast te stellen en de wijzigingen op te nemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling overeenkomstig bijlage A bij dit voorstel.
  2. De wijzigingen in bijlage A gaan in per 1 januari 2013.
Onderwerp: Papierarm werken.
Besluit: Het college besluit:
  1. Het model bruikleenovereenkomst tablet vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van de ontwikkelingen rondom de invoering van papierarm werken.
  3. De burgemeester verleent volmacht aan de afdelingsmanager Ontwikkeling & Ondersteuning voor het ondertekenen van de bruikleenovereenkomsten tablet.
Onderwerp: Europese aanbestedingen.
Besluit: De burgemeester besluit ten einde de afronding van de lopende Europese aanbestedingen niet te vertragen, de heer G.J. Wendrich volmacht te verlenen voor het ondertekenen van de overeenkomsten Wmo-CHT, Wmo-Hulpmiddelen en Wmo trapliften.
 
Onderwerp: Evenementenvergunning ‘De Geitintocht’.
Besluit: Het college besluit de gevraagde vergunning voor het evenement ‘De Geitintocht’ en ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak-alcoholische dranken onder voorschriften en vrijstelling van de leges en precariobelasting te verlenen.
 
Onderwerp: Technische begrotingswijziging DVO 2013
Besluit: Het college stemt in met het bijgevoegde raadsvoorstel voor januari 2013.
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Aangaan van vaste lening voor onderhanden werk.
Besluit: Het college besluit een vaste lening aan te gaan van vier miljoen euro voor een jaar.
 
Onderwerp: Afsluiting krediet herontwikkeling Caliskamp.
Besluit: Het college besluit:
  1. Order 700124 Krediet herontwikkeling Caliskamp af te sluiten;
  2. De kosten ad. € 31.469,93 te betrekken in het rekeningresultaat 2012.
Onderwerp: Verzamelbegrotingswijziging n.a.v. collegebesluiten 2012.
Besluit: Het college besluit bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.
 
Onderwerp: Bewerkersovereenkomst samenwerking Gemeente Roermond ten behoeve van managementrapportage uit de Dimpact-omgeving.
Besluit: Het college besluit om de bewerkersovereenkomst ten behoeve van de samenwerking met gemeente Roermond vast te stellen en de burgemeester te laten ondertekenen.
 
Onderwerp: Bezwaar tegen het weigeren van een omgevingsvergunning voor het kappen van een Noorse Esdoorn.
Besluit: Het college besluit zich te conformeren aan het advies van 10 december 2012 van de Commissie voor de bezwaarschriften en het bestreden besluit in stand te laten.
 
Onderwerp: Onderzoek naar de financiële duiding – kostendekkendheid van de begraafplaats te Laren.
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met de bijgevoegde notitie “Plan aanpak begraafplaats Laren”
  2. De raad in deze te informeren
  3. In te stemmen met het gebruik van het restantkrediet urnenmuur ad € 2.500 ter dekking vanexterne kosten.


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan 

 
Onderwerp: Technische wijziging van de Verordening leerlingenvervoer.
Besluit: Het college besluit bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit tot wijziging van de Verordening leerlingenvervoer ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
 
Onderwerp: Financiële bijdrage aan de bouw van een nieuw theater voor Singer Laren.
Besluit: Het college neemt het principe-besluit om een financiële bijdrage aan de bouw van een nieuw theater voor Singer Laren te leveren en dit via een raadsvoorstel door te leiden naar de raad van januari.
 

Rondvraag / Actiepunt

--