Collegebesluitenlijst Laren 17 januari 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 januari 2012

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 10 januari 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Aanbesteding herontwikkeling gemeentehuis.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het voorstel voor voorlopige gunning van de herontwikkeling gemeentehuis en constateert dat het aanbestedingsbedrag valt binnen de beschikbaar gestelde gelden.

Onderwerp: Aanwijzen vervanger beveiligingsfunctionaris (beveiligingsbeheerder) GBA en Waardedocumenten (reisdocumenten en rijbewijzen).
Besluit - Het college besluit de heer  M. Roza te benoemen als vervangend beveiligingsfunctionaris (beveiligingsbeheerder ) GBA en Waardedocumenten (reisdocumenten en rijbewijzen). De benoeming gaat in op de dag van het besluit.

Onderwerp: Aanbesteding straatmeubilair buitenruimte WSI.
Besluit - Het college besluit:
  1. Gezien de omstandigheden gebruik te maken van de afwijkingsmogelijkheden in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Laren.
  2. Het straatmeubilair met een enkelvoudige onderhandse aanbesteding te gunnen.
Onderwerp: Beantwoording vragen Larens Behoud ex. Art. 39.
Besluit - Het college besluit:
De beantwoording van de raadsvragen van Larens Behoud d.d. 12 januari 2012 vast te stellen.

Onderwerp: Vaststellen geactualiseerde beleidsnotitie “Algemeen Beveiligingsbeleid GBA”.
Besluit - Het college besluit de beleidsnotitie “Algemeen Beveiligingsbeleid GBA” vast te stellen.
 


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Provinciaal inpassingplan Natuurbrug Laarderhoogt.
(J.W. van der Zwaan).
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van de uitspraak en deze ter kennis neming te brengen aan de gemeenteraad.

Onderwerp: Sloopvergunning Villa Dennenoord.
Besluit - Het college besluit:
In verband met het spoedeisend belang voor het behoud van het monument Naarderstraat 77-81 (‘Villa Dennenoord”) de op 6 januari 2012 aangevraagde sloopvergunning na verlening onverwijld in werking te laten treden.

Onderwerp: Stationsweg 1.
Besluit - Het college besluit:
  1. In principe medewerking te verlenen aan de voorbereiding van een Grote Planologische Afwijking (GPA) procedure als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o Wabo om de realisatie van een bouwvolume met een restaurant en 4 appartementen en een bouwvolume met 4 appartementen op het perceel Stationsweg 1 te Laren volgens het plan d.d. 21 november 2011 mogelijk te maken, met inachtneming van de voorwaarden genoemd in dit voorstel.
  2. Dit standpunt verkennend te bespreken in de commissie R&I, vooruitlopend op het mogelijke verzoek aan de raad voor een verklaring van geen bedenkingen in een latere GPA procedure.
  3. De aanvrager te informeren over het besluit en de vervolgprocedure.


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Laren 2012.
Besluit - Het college besluit om de raad voor te stellen de “Verordening materiële en financiële gelijkstelling gemeente Laren 2012” vast te stellen.
 
Onderwerp: Decentralisatie Awbz.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de inhoud van de brief en deze ter kennisname te sturen aan de leden van de Larense gemeenteraad.
 
Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit inzake (gedeeltelijke) afwijzing aanvraag bijstand op grond van de Wet werk en bijstand.
Besluit - Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het besteden besluit in stand te laten.
 
 

Rondvraag / Actiepunt
--