Collegebesluitenlijst Laren 17 april 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 april 2012

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 10 april 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: VNG aanbesteding mGBA.
Besluit - Het college besluit om niet deel te nemen aan de VNG aanbesteding programma modernisering GBA conform het advies van de stuurgroep Basisregistraties.

Onderwerp: Drempel Gooiergracht.
Besluit - Het college besluit gezien de locatie en de weerstand vanuit de bewoners niet overgaan tot de aanleg van de extra drempel tussen Warrekam en Weversweg.

Onderwerp: Vaststellen reconstructieplan PC van de Brinkweg en het krediet beschikbaar stellen.
Besluit - Het college besluit:
 1. In principe in te stemmen met het voorliggende reconstructieplan voor de PC van de Brinkweg en dit nogmaals voor te leggen aan de belanghebbenden alvorens het definitief vast te stellen.
 2. Voor de reconstructie van de PC van de Brinkweg een krediet van € 234.400,-- beschikbaar te stellen. (€ 175.500,-- wegaandeel en € 58.900,-- rioolaandeel)
 3. Van heden de heer De Jong portefeuillehouder te laten zijn
 4. Indien mogelijk binnen budget ook de lichtmasten te vervangen voor groene lichtmasten met eigentijdse armaturen.


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift aanwijzing tot gemeentelijk monument Hilversumseweg 37.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het bezwaar ongegrond te verklaren, conform het bijgevoegde advies van de Commissie voor de bezwaarschriften;
 2. Het besluit tot aanwijzing als gemeentelijk monument van het pand Hilversumseweg 37 in stand te laten;
 3. De motivering van bovengenoemd besluit aan te vullen met de in het commissieadvies gegeven motivering en de aangevulde motivering deel uit te laten maken van dit besluit;
 4. Het verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte kosten niet te honoreren.
Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift aanwijzing tot gemeentelijk monument Eemnesserweg 96.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het bezwaar ongegrond te verklaren, conform het bijgevoegde advies van de Commissie voor de bezwaarschriften;
 2. Het besluit tot aanwijzing als gemeentelijk monument van het pand Eemnesserweg 96 in stand te laten;
 3. De motivering van bovengenoemd besluit aan te vullen met de in het commissieadvies gegeven motivering en de aangevulde motivering deel uit te laten maken van dit besluit;
 4. Het verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte kosten niet te honoreren.
Onderwerp: Kadernota 2013.
Besluit - Het college besluit de kadernota aan de gemeenteraad ter besluitvorming aan te bieden, na verwerking van de gemaakte opmerkingen, en akkoord te gaan met bijgevoegd conceptraadsbesluit.
 


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Opdrachtverstrekking bestuursopdracht Singer Laren.
Besluit - Het college besluit:
 1. In afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid tot het verstrekken van een opdracht aan Boer&Croon ter grootte van €30.000,- waarvan €15.000,- voor rekening gemeente en €15.000,- voor rekening Singer Laren.
 2. De burgemeester geeft wethouder Van der Zwaan volmacht voor het ondertekenen van de opdracht.
Onderwerp: Herstructureringsaanvraag Wsw.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met de aanvraag Herstructureringsfaciliteit Sociale Werkvoorziening.
 2. De gemeente Almere machtigen om namens de gemeente Laren de herstructureringsaanvraag in te dienen door de instemmingsverklaring te ondertekenen.
Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Laren 2011 1e wijziging.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Laren (1e wijziging) vast te stellen.


Rondvraag / Actiepunt