Collegebesluitenlijst Laren 16 oktober 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2012

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 9 oktober 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 
Onderwerp: Lijst lopende bezwaarschriftprocedures.
Besluit - Het college neemt kennis van de lijst en spreekt zijn waardering uit voor het inzicht dat deze lijst biedt in de in- en afhandeling.
 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Vergoeding proceskosten naar aanleiding van bezwaarschrift. Bezwaar gegrond zonder hoorzitting.
Besluit - Het college besluit over te gaan tot vergoeding van de in bezwaarfase gemaakte kosten en deze vast te stellen op een bedrag van € 437,-.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Bezwaren inzake een verleende omgevingsvergunningen voor het veranderen van een kozijn in de voorgevel van het gebouw gelegen op het perceel Groene Gerritsweg 2 te Laren.
Besluit - Het college besluit:
 1. het advies van de commissie over te nemen en het bestreden besluit in stand te laten.
 2. een aantal bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften.
Onderwerp: Haalbaarheid BEL-zwembad.
Besluit - Het college besluit:
 1. om kennis te nemen van de resultaten van de marktconsultatie;
 2. om de raad voor te stellen
 • een aanbestedingsadvies op te stellen voor een enkelvoudig, functioneel zwembad, uitgaande van een maximale jaarlijkse bijdrage van de gemeenten van € 400.000,-
 • de kosten voor het opstellen van het aanbestedingsadvies betaalbaar te stellen vanuit het resterende budget (ad. € 16.288,-) dat beschikbaar is gesteld aan de BEL Combinatie voor de uitvoering van de bestuursopdracht BEL-zwembad.
 
Onderwerp: Markconsultatie BEL-zwembad.
Besluit- Het college besluit om:
 1. Kennis te nemen van de deelnemende marktpartijen en de genoemde bedragen met bijbehorende badconfiguratie. De genoemde bedragen zijn niet openbaar.
 2. De raad mede te delen dat de door de marktpartijen genoemde bedragen, met bijbehorende zwembadconfiguratie, op afspraak zijn in te zien bij de behandelend ambtenaar.


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Plan van aanpak Strategische Visie.
Besluit - Het college besluit:
 1. het plan van aanpak strategische visie Laren vast te stellen, onder toevoeging dat een goede relatie gelegd wordt met de nota Strategische Verbindingen, incl. de vaststelling daarvan en dat het eindprodukt in een wervende brochure kan worden weergegeven;
 2. de bestuursopdracht 2010 hierdoor te vervangen;
 3. Twijnstra en Gudde opdracht te verlenen om de externe ondersteuning vorm te geven;
 4. De kosten ad € 20.000,- voor externe ondersteuning ten laste te brengen van post: 682101 Stads- en dorpsvernieuwing /634900 Overige Diensten
 5. het plan van aanpak ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.


Rondvraag / Actiepunt

Onderwerp: Stukken stuurgroep Crailo 17 oktober a.s. bespreken.
Actie - Besproken en vooralsnog voor kennisgeving aangenomen.