Collegebesluitenlijst Laren 15 mei 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 mei 2012

 
 

Portefeuille: Allen

Besluit - Openbare besluitenlijsten d.d. 8 mei 2012.
Onderwerp - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Advies portefeillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 16 mei 2012.
Besluit - Het college stem in met het adviesmemo voor het portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 16 mei 2012.

Onderwerp: Milieujaarverslag 2011. (E.J. de Jong)
Besluit - Het college besluit om:
 1. Het milieujaarverslag 2011 vast te stellen, met inbegrip van enkele opmerkingen.
 2. Het milieujaarverslag ter bespreking aan te bieden aan de aan de commissie R&I
 3. Het milieujaarverslag toe te zenden aan de inspectie Leefomgeving en Transport (voorheen VROM) en de provincie Noord-Holland
Onderwerp: Vergunning Art Laren 2012.
Betreft - De burgemeester en het college verlenen, ieder voorzover het hun bevoegdheid betreft:
 1. Vergunning voor het organiseren van het evenement “Art Laren” op 25, 26, 27 en 28 mei 2012.
 2. Vrijstelling van het betalen van leges.
 

 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Voorinvestering voor gezamenlijk inkopen door BEL-gemeenten in kader taakstelling 2013-2015.
Besluit - Het College van Laren besluit conform het advies van het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie d.d. 23 april:
 1. Zo snel mogelijk te starten met inkoopprojecten om over de jaren 2013, 2014 en 2015 respectievelijk 100k, 150k, 200k per gemeente netto te besparen door gezamenlijke inkoop op diverse percelen.
 2. Als eerste stap het direct opstarten van de inkoopprojecten GWW: Uitvoer / aanneming van werken en Externe inhuur: GWW advies. Aan te sturen middels een stuurgroep waarin de respectievelijke Portefeuillehouders, de Afdelingsmanager Aanleg en Beheer en de inkoper a.i. zitting nemen.
 3. Als directe tweede stap het definiëren van vervolgprojecten middels een Spendanalyse over 2011 en verdere analyse van de inkoopportefeuille met als eerste startpunten Juridische ondersteuning en onderwijshuisvesting. Vervolgprojecten dienen in het najaar van 2012 te starten zodat voordelen in de tweede helft van 2013 geboekt kunnen worden.
 4. Opdracht te geven tot het aanpassen van de Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de Gemeente conform het advies ter goedkeuring op korte termijn.
 5. De meerjaren inkoopbesparingen te monitoren middels de bezuinigingsmonitor en het reguliere Financiële Portefeuillehoudersoverleg, wethouder Evert de Jong uit Laren zal hierbij optreden als coördinerend Portefeuillehouder.
 6. Een totale voorinvestering te doen van 22.000-32.000 euro. Dit bedrag zal extra bespaard moeten worden op de inkoop 2013. Binnen de DVO zullen voor deze projecten 100 uur voor de gemeente van de Afdeling Aanleg en Beheer aangewend worden.
Onderwerp: Uitspraak Rechtbank Amsterdam van 22 februari 2012 n.a.v. beroep tegen het besluit op bezwaar van 1 maart 2011 inzake een verleende kapvergunning voor 17 bomen op het perceel Hoefloo 20 a te Laren.
Besluit - Het college besluit een nieuw besluit op bezwaar te nemen waarbij de locatie van de 30 te herplanten bomen wordt gespecificeerd conform bijgaande tekening.

Onderwerp: Inrichting gecombineerde raadzaal/trouwzaal.
Besluit - Het college besluit:
 1. a. MVIE te selecteren als leverancier en installateur voor de nieuw discussie-, audio- en visuele installatie en opdracht te verstrekken voor de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden voor een bedrag van maximaal € 2.500,--. b. de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de levering en installatie van een nieuwe discussie-, audio- en video-installatie ten behoeve van de raadzaal/trouwzaal, conform offerte MVIE en binnen de geraamde kosten van € 63.559,-- en het hiervoor benodigde investeringskrediet beschikbaar te stellen.
 2. de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het interieurontwerp en de levering/installatie van nieuw meubilair, nieuwe stoffering en sfeerverlichting ten behoeve van de raadzaal/trouwzaal conform het hierna beschreven plan en binnen de geraamde kosten van € 157.250,-- en het hiervoor benodigde investeringskrediet beschikbaar te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Woonvisie Laren 2012-2016.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de herziene Woonvisie Laren 2012-2016 en besluit om deze woonvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden in de gemeenteraadsvergadering van juni 2012.

Onderwerp: Zwembad de Biezem.
Besluit - Het college besluit:
In te stemmen met de memo aan de raad betreffende de stand van zaken sluiting Biezem.

Onderwerp: Ambitiedocument Crailo.
Besluit - Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van het concept-ambitiedocument Crailo;
 2. Conform het procedurevoorstel (van de provincie) het ambitiedocument en de bestuursovereenkomst (BOK) in september aan de raad voor te leggen.


Rondvraag / Actiepunt
--