Collegebesluitenlijst Laren 14 februari 2012

Aanwezig:

de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van

21 februari 2012
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 7 februari 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie voor 2012. (E.J. Roest)
Besluit - Het college besluit de Dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie voor 2012 aan te gaan.
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Vaststelling wijzigingen in bijlage 2 van het GBA Reglement.
Besluit - Het college besluit de wijziging in bijlage 2 van het Reglement GBA vast te stellen.

Onderwerp: Nota Geluidbeleid Laren.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met de Nota Geluidbeleid Laren.
 2. Deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden (28 maart 2012).
Onderwerp: Verantwoording exploitatiebijdrage voor lokale organisaties in het kader van ontwikkelingssamenwerking.
Besluit - Het college besluit:
 1. De verantwoording van de Rotaryclub, Vereniging Wereldwinkel Laren en Stichting Rosangelankie voor kennisgeving aan te nemen.
 2. De subsidie aan de Interkerkelijke 40-dagenaktie te bestemmen voor een ander doel en tijdvak: een scholingsproject in Tanzania in 2012.
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Grondverkoopovereenkomsten omwonenden plangebied Bremanpark.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het sluiten van de koopovereenkomst met de eigenaren woonachtig op adressen Co Bremanlaan en Torenlaan voor de verkoop onder voorwaarden van percelen in het plangebied Bremanpark.
 
Onderwerp: Advies van de Commissie voor de bezwaarschriften inzake bezwaar tegen het besluit tot het wegslepen van een voertuig van Plein 1945. Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van 20 januari 2012 van de Commissie voor de bezwaarschriften en het bestreden besluit in stand te laten met aanpassing van de zinsnede inzake het wegslepen.

Onderwerp: Principeverzoek om planologische medewerking met een nieuw ontwerp voor de locatie Naarderstraat 35-39.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het principeverzoek af te wijzen;
 2. Bijgaande antwoordbrief aangepast te verzenden aan aanvrager.
Onderwerp: Principeverzoek planologische medewerking voor bouw van een 2-onder-1-kapwoning op het perceel Oude Kerkweg 28, 28a, Laren.
Besluit - Het college besluit:
 1. Geen medewerking te willen verlenen aan de bouw van een 2-onder-1-kapwoning op het perceel Oude Kerkweg 28, 28a.
 2. Bijgaande antwoordbrief te verzenden aan aanvrager.
Onderwerp: Resultaat bestemming 2011 / overheveling exploitatie budget 2011 naar 2012.
Besluit - Het college besluit:
 1. Bij de vaststelling van het exploitatieresultaat 2011 voor te stellen het benodigde budget van   € 883.564,-- in 2012 beschikbaar te stellen.
 2. Te dekken van uit de algemene reserve een bedrag van € 781.007,-- en te dekken uit het rekeningresultaat een bedrag van € 102.537,--.
 3. Dit besluit te verwerken bij de vaststelling van de jaarrekening 2011.


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Financiële gevolgen sluiting AZC in relatie met basisonderwijs en peuterspeelzaal.
Besluit - Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van declaraties van Montris kinderopvang (peuterspeelzaal) en Bureau Openbaar Onderwijs Hilversum (basisonderwijs) voor een totaalbedrag van € 98.250,-- in verband met de sluiting van het AZC per 1 maart 2012.
 2. In overleg en onder voorwaarden met deze organisaties de desbetreffende bedragen af te rekenen.
Onderwerp: Raadsvoorstel Larens Journaal.
Besluit - Het college besluit met bijgaand raadsvoorstel de raad voor te stellen de ingezette lijn van het college met betrekking tot het Larens Journaal te onderschrijven.

Onderwerp: Raadsvragen PvdA betreffende reclame in het Larens Journaal. Besluit - Het college besluit met bijgaande brief de vragen te beantwoorden.

Onderwerp: Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP).
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met het definitieve concept van het RAP en machtigt de portefeuillehouder om namens het college de RAP definitief vast te stellen in het regionale portefeuillehouderoverleg van 22 maart 2012.
 2. Met bijgevoegde memo de raad te informeren.


Rondvraag / Actiepunt