Collegebesluitenlijst Laren 14 augustus 2012

Aanwezig:

de heer E.J. de Jong, loco-burgemeester/wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw drs. B.G.C. Binkhorst, loco-secretaris
 
Afwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012

 


Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 7 augustus 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Onderwerp: Zomernota 2012.
Besluit - De zomernota 2012 vaststellen en akkoord gaan met het conceptraadsvoorstel. De 5e  en 6e  begrotingswijziging vaststellen
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Alternatieven voor chemische onkruidbestrijding op verhardingen
Besluit - De wijze van onkruidbestrijding op verhardingen te wijzigen van chemisch naar de hete lucht methode (HOB methode) en in de zomernota de begroting 2012 hierop aan te passen.
De begroting 2013 structureel aanpassen i.v.m. de extra kosten voor de HOB methode.
 
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen.
Besluit - Het college besluit:
  1. het ’handhavingsbeleid Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek’ vast te stellen
  2. hiervan mededeling te doen in het portefeuillehoudersoverleg Gezondheidszorg van 1 november 2012
  3. de notitie handhaving kinderopvang voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek vastgesteld op 6 oktober 2009 in te trekken
  4. het nieuwe handhavingsbeleid ter inzage te leggen voor de raad.
  5. Het beschikbaar stellen van Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) gegevens Het college besluit om GBA-gegevens beschikbaar te stellen omtrent ouders van kinderen van 10 tot en met 16 jaar (ogv art 100 lid 1a en lid 2 van de wet GBA).

Onderwerp: Prestatieovereenkomst Beheerstichting Hart van Laren.
Besluit -
  1. Het College stemt in met de bijgevoegde prestatieovereenkomst tussen de Beheerstichting Hart van Laren en de gemeente Laren.
  2. Het College legt de bijgevoegde prestatieovereenkomst ter bespreking voor aan de Commissie M&F om haar inde gelegenheid te stellen haar mening erover te geven.


Rondvraag / Actiepunt

Onderwerp: Overdracht taakstelling standaardeenheden (SE’s) door Tomingroep.

Actie - De Tomingroep wil een deel van de overrealisatie van haar taakstelling overdragen aan de gemeente Enschede. De aangesloten gemeenten moeten het verzoek tot overdracht tekenen. Voor de gemeente Laren gebeurt dat door de gemeente Huizen op grond van de bestaande en geldige mandaatregeling. Dit is op 14-8-2012 bevestigd door de gemeente Huizen.